Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1260-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1260-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava; automobilová doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; doprava, preprava; osobná doprava; taxislužba; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o možnostiach dopravy; distribúcia tovarov na dobierku.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.20, 27.07.11, 26.01.12, 26.02.05, 15.07.07, 18.04.01, 19.07.01, 27.05.24, 27.07.24, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.01, 26.01.17 
(540) Vyjadrenie