Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1260-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236433 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.07.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1260-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOFO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BUDIŠ a. s.; Budiš, Dubové 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.08.2014 8/2014 XD3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.04.2018 4/2018 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2019 12/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 22.02.2023 4/2023 ND3M
 
POZ 1260-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 166,00 EUR
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 21.05.2014 17,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.01.2023 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1260-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.08.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 02.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 17.02.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 28.03.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Typ Odoslané
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 22.05.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.01.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.09.2019 Typ Doručené
Generálna plná moc 19.09.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.09.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 03.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 03.01.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.01.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2023 Typ Odoslané
POZ 1260-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.02.2018 Slovenské pramene a žriedla, a.s. Slovenské pramene a žriedla, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.10.2019 BUDIŠ a. s. Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku