Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1259-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1259-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy), monitorovacie počítačové programy, sťahovateľné počítačové programy.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti, monitorovanie počítačových systémov, tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby ( informačnotechnologické služby), poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti, poradenstvo v oblasti ochrany údajov, kódovanie údajov, monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát, elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu, elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu, elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu, vývoj softvéru na softvérové publikácie, poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS), vývoj počítačových platforiem, diaľkové monitorovanie počítačových systémov, poradenstvo pri tvorbe webových stránok, poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS), poradenstvo v oblasti informačných technológií, prenájom počítačových serverov (serverhosting), zálohovanie údajov mimo pracoviska, uchovávanie elektronických údajov, poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok, poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing), externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií, technologické poradenstvo, poradenstvo v oblasti počítačových technológií, poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií, obnovovanie počítačových databáz, údržba počítačového softvéru, analýzy počítačových systémov, návrh počítačových systémov, prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické média, tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby), hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácie počítačového softvéru, prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický), poradenstvo v oblasti počítačových programov, prenájom webových serverov, ochrana počítačov proti počítačovým vírusom, poskytovanie internetových vyhľadávačov, digitalizácia dokumentov (skenovanie), tvorba počítačového softvéru, aktualizácia počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti návrhu vývoja počítačového hardvéru, požičiavanie počítačového softvéru, vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu patentov, výskum v oblasti telekomunikačných technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.05, 24.13.01, 27.05.03, 24.17.07, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavomodrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AUREUS + a. s.; Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1259-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1259-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 03.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2021 Typ Platba
POZ 1259-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku