Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1258-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1258-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 29, 30, 34, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Éterické oleje a aromatické výťažky; kozmetické výrobky.
05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; potravinové doplnky a dietetické prípravky; bylinné nápoje; farmaceutické prípravky a prírodné liečivá; liečivá a veterinárne prípravky; hygienické prípravky a hygienické výrobky; výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé rastliny; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; konope na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; výživové doplnky a dietetické prípravky; liečivé výživové doplnky; potravinové doplnky; potravinové doplnky na nelekárske účely; potravinové doplnky obsahujúce stopové prvky; potravinové doplnky pre ľudskú spotrebu nie na lekárske účely.
29 - Jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny a rezance; múka a obilninové výrobky; čokoláda.
34 - Byliny na fajčenie; kvapalné nikotínové náplne do elektronických cigariet; elektronické cigarety a ústne vaporizéry pre fajčiarov; ústne vaporizéry pre fajčiarov; aromatické prísady do tabaku (okrem esenciálnych olejov); aromatické prísady do náplní elektronických cigariet (okrem esenciálnych olejov); fajčiarske potreby; tabak a tabakové náhradky; žuvací tabak.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 04.05.02, 02.09.14, 02.01.97, 28.11, 29.01.02, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, žltá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Špaček Jaroslav; Stredná 1, 931 01 Šamorín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1258-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1258-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 03.05.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 03.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 03.05.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 1258-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku