Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1258-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208168 
(151)  Dátum zápisu  14.12.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1258-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 32, 33, 35, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Hrozno, poľnohospodárske a záhradkárske produkty (neuvedené v iných triedach).
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína všetkých druhov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom a s uvedenými tovarmi.
39 - Preprava, balenie a skladovanie potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov.
40 - Vinárstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.01.16, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DUFREX, s.r.o.; Podzáhradná 1238/127, 947 01 Hurbanovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 9/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.03.2005 3/2005 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2006 5/2006 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.08.2006 8/2006 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2007 3/2007 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.05.2009 5/2009 TC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2013 9/2013 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.03.2014 3/2014 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 01.06.2016 6/2016 PE3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.06.2016 6/2016 PC3M
12 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 01.07.2016 7/2016 XC3M
 
POZ 1258-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2003 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.12.2003 200,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.06.2004 600,00 SKK
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 17.06.2004 300,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2004 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2006 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2006 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2007 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.07.2013 182,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2013 7,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.01.2014 17,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.01.2016 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2016 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1258-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 16.05.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.05.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.05.2003 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 16.05.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.06.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2003 Typ Platba
Výpoveď plnej moci 20.10.2003 Typ Doručené
Plná moc 20.11.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.11.2003 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.01.2004 Typ Platba
výsledok rešerše 25.02.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.03.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.05.2004 Typ Doručené
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2004 Typ Platba
vyžiadanie doplatku 08.06.2004 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 18.06.2004 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 18.06.2004 Typ Interné listy
Plná moc 15.10.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 15.10.2004 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.11.2004 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2004 Typ Platba
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 01.12.2004 Typ Interné listy
zápis zmeny mena do registra 02.12.2004 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 28.02.2006 Typ Doručené
Plná moc 28.02.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.06.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 16.06.2006 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2006 Typ Odoslané
Doklad o prevode 15.12.2006 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 15.12.2006 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.02.2009 Typ Doručené
Plná moc 09.02.2009 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 20.02.2009 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 18.06.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 18.06.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 15.01.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva 15.01.2014 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.01.2014 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 29.01.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.11.2015 Typ Doručené
Sprievodný list 25.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 25.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 25.11.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 14.01.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 15.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 15.01.2016 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2016 Typ Platba
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 25.01.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 18.02.2016 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 27.04.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 1258-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2004 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Šujanová Mária, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.12.2004 VINÁRSTVO VINANZA, a. s. Vinárstvo VINANZA, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 07.03.2006 Valovič Šimon, Ing. VINÁRSTVO VINANZA, a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.03.2006 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Prevod majiteľa 23.06.2006 Peschl Ivan, Ing. Valovič Šimon, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 23.06.2006 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
7 Prevod majiteľa 25.01.2007 SVV, a. s. Peschl Ivan, Ing.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2007 Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2009 SVV, a. s. SVV, a. s.
10 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2009 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
11 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.07.2013 SVV, a.s. SVV, a. s.
12 Prevod majiteľa 26.04.2016 DUFREX, s.r.o. SVV, a.s.
13 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku