Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1256-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1256-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  0-579091 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2022 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 37, 38, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Systémy pre elektronický výber poplatkov, mýta, [ETC], automatické časové spínače, automaty na vydávanie lístkov a vstupeniek, čipové karty [karty s integrovaným obvodom], čítacie zariadenia, čítačky [zariadenia na spracovanie dát], dátové sady, nahrané nebo sťahovateľné, elektrické meracie prístroje, elektronické číselné displeje, fakturovacie stroje, interaktívne terminály vybavené dotykovou obrazovkou, mechanizmy pre zariadenia uvádzané do chodu vhodením mincí, mechanizmy pre zariadenia uvádzané do chodu vhodením žetónu, monitorovacie počítačové programy, monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske účely, nabraté počítačové programy, nabraté programy operačných systémov, pamäťové zariadenia počítačov, platformy počítačového softvéru, nabraté alebo na stiahnutie, počítačové programy [sťahovateľné], počítačový hardvér, počítačový softvér (nabratý), počítadlá, prístroje a prostriedky na meranie, prístroje na meranie vzdialenosti, prístroje na záznam vzdialenosti, prístroje na zaznamenávanie času, prístroje na presné merania, radary, registračné pokladnice, rozhrania pre počítače, sčítacie stroje, taxametre, ukazovatele rýchlosti, videokamery, zariadenia na kontrolu rýchlosti pre vozidlá, zariadenia na záznam vzdialenosti, zariadenia na spracovanie údajov, zariadenia na meranie rýchlosti [fotografovanie], zariadenia na zaznamenávanie ujdenej vzdialenosti, počítačové terminály na spracovanie mýta, počítačové tlačiarne pre systémy týkajúce sa spracovania údajov a finančných transakcií v súvislosti s mýtom, peňažné automaty na spracovanie mýta s výnimkou nehudobných hracích automatov, elektronické zariadenia na príjem, kontrolu a vyúčtovanie peňazí, bankoviek alebo mincí v súvislosti s mýtom, počítačový softvér na sprístupnenie, vyúčtovanie a úhradu mýta, počítačový hardvér v podobe čipových kariet a čítacích zariadení týchto kariet na spracovanie mýta, elektronické zariadenia a prístroje na vyúčtovanie mýta, elektronické zariadenia a prístroje na sledovanie a vyhodnocovanie polohy, pohybu a ujdenej vzdialenosti vozidiel na účely spracovania mýta, elektronický mýtny systém ako hardvér a softvér a jeho súčasti a doplnky patriace do triedy 9, elektronické časti a súčasti mýtneho systému vrátane hardvéru a softvéru; snímače polohy, GPS snímače a satelitné komunikačné zariadenia a prístroje na účely spracovania mýta, fakturovacie stroje, registračné pokladnice, automaty na vydávanie lístkov a číslicové súradnicové zapisovače na účely spracovania mýta.
35 - Zariaďovanie predplatného služieb elektronického výberu mýtneho [ETC] pre tretie osoby, aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach, fakturácia, zber údajov do počítačových databáz, vedenie počítačovej evidencie, vyhľadávanie údajov v počítačových súboroch pre tretie osoby, fakturácia mýtnych poplatkov, maloobchodné a veľkoobchodné služby spojené s mýtnymi a fakturovacími prístrojmi do vozidiel, poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
36 - Služby elektronického výberu mýtneho, vyberanie mýta, finančné služby spojené s vymeraním, vyúčtovaním a inkasovaním mýtnych poplatkov.
37 - Inštalácia, údržba a servis mýtneho počítačového a komunikačného vybavenia, budovanie, údržba, servis a opravy mýtnych brán, stavebné činnosti súvisiace s inštaláciou mýtnych systémov.
38 - Komunikačné služby na vyberanie a vyhodnotenie mýtnych poplatkov.
39 - Prevádzkovanie ciest s výberom mýtneho, doprava, logistika v doprave, prevádzkovanie mýtneho systému, prevádzkovanie mýtnych brán.
42 - Aktualizácia počítačového softvéru, analýza počítačových systémov, inštalácia počítačového softvéru, počítačové programovanie, počítačové programovanie na spracovanie dát, prieskum, softvérové inžinierstvo v oblasti spracovania údajov, tvorba počítačového softvéru, tvorba počítačových systémov, údržba počítačového softvéru, uchovávanie elektronických údajov, vývoj a navrhovanie mýtnych systémov, vývoj a navrhovanie zariadení a prístrojov na spoplatnenie ciest prostredníctvom mýt, kontrola kvalitatívnych parametrov mýtnych systémov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.15, 27.05.09, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ITIS Holding a.s.; Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o.; Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1256-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1256-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.06.2022 Typ Doručené
POZ 1256-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku