Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1256-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1256-2021 
(220)  Application Date  03.05.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 20, 25, 28 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; výstražné píšťalky; zvukové signálne zariadenia; akustické vedenia; gramofónové platne; sčítavacie stroje; zväčšovacie prístroje (fotografia); magnety; alarmy; liehomery; zosilňovače zvuku; antény; okuliare proti oslepeniu svetlom; slnečné clony na prilby; stroje na počítanie a triedenie peňazí; audiovizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové automaty; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy; meradlá; elektrické signalizačné zvončeky; magnetofóny; magnetické pásky ; lístkové automaty; reproduktorové skrinky; slnečné clony (optika); tlačidlá zvončekov; rámčeky na diapozitívy; počítacie stroje; rozmerové mierky, šablóny; nosiče zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); retiazky na okuliare; blikavé svetlá (svetelné signály); signalizačné (návestné) zvonce; okuláre; krokomery; monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); šnúrky na okuliare; kreslené filmy; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); premietacie prístroje na diapozitívy; diktafóny; reproduktory, amplióny; gramofóny; fotoblesky; telefónne slúchadlá; premietacie plochy; tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; filtre na dýchacie masky; fotografické filtre; ochranné rukavice; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné použitie; pravítka (meracie nástroje); audiovizuálne prijímače; lasery (nie na lekárske použitie); zväčšovacie sklá (optika); okuliare; okuliarové šošovky; výrobky očnej optiky; ochranné masky; matematické pomôcky; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; počítačové pamäte; nástroje na meranie; mikrofóny ; zrkadlá (optika); rámy na okuliare; pozorovacie nástroje; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; statívy na fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zvončeky (poplašné zariadenia); chrániče zubov; autorádiá; telefónne prístroje; spektroskopy; teplomery (nie na lekárske použitie); respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); vyučovacie prístroje; elektrické zámky; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače; telefónne mikrofóny; binokulárne ďalekohľady; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); videopásky; elektrické zariadenia proti krádežiam; hlasovacie zariadenia; píšťalky na psov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; exponované filmy; hmlové signály (nie výbušné); magnetické identifikačné karty; magnetické disky; videorekordéry; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); záchranné vesty; záchranné pásy; exponované kinematografické filmy; kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; trojnožky na fotoaparáty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované magnetické karty; počítačové rozhrania; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie športový výstroj); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); guľôčkové počítadlá; elektronické diáre; videokamery; kazetové prehrávače; elektronické vreckové prekladové slovníky; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; ohňovzdorné obaly; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); odmerné lyžice; notebooky (prenosné počítače); vreckové kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; slnečné okuliare; videokazety; kazety na videohry; video displeje; videotelefóny; okuliare na športovanie; ochranné prilby na športovanie; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; dekoratívne magnety; bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; kryty na elektrické zásuvky; nahratý softvér na počítačové hry; slúchadlá; prenosné krátkovlnné vysielačky; elektronické svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); kuchynské časovače (presýpacie hodiny); DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); jazdecké prilby; špeciálne laboratórne odevy; identifikačné magnetické náramky; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; tablety (prenosné počítače); kódované karty na odomykanie dverí; 3D okuliare; pamäťové karty zariadení na videohry; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; nabíjačky na elektronické cigarety; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie selfie; reflexné vesty; elektronické obojky na výcvik zvierat; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; chrániče zubov na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; obaly na vreckové počítače (PDA); termovízne kamery; obaly na elektronické tablety; smart prstene; reproduktory nízkych frekvencií; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; batérie do elektronických cigariet; elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na kľúče; pravouhlé uholníky a príložníky so stupnicou; rysovacie uholníky a príložníky so stupnicou; elektronické číslicové displeje; vzdelávacie roboty; bezpečnostné monitorovacie roboty; vreckové počítače (PDA); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; mierky na meranie veľkosti prsteňov; mierky na meranie obvodu prstov; počítače typu tenký klient; kamery do automobilov na cúvanie; elektronické vreckové slovníky; píšťalky na športové účely; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný); objektívy na fotografie selfie; sťahovateľné grafické prvky do mobilných telefónov; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; displeje na nosenie na tele alebo na odeve; atramentové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); prístroje na projekciu virtuálnych klávesníc; poťahy na slúchadlá; rukavice na virtuálnu realitu; sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov; elektrické zásuvky; sťahovateľný softvér na počítačové hry; opierky na notebooky; ochranné pokrývky hlavy; elektronické visacie zámky; bezdrôtové komunikačné slúchadlá; popruhy na prenášanie nákladov; videoprojektory; terminály na platbu kartou.
16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kancelárske kramličky; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; opierky na ruky pre maliarov ; vodové farby (akvarely); architektonické modely; spisové obaly (papiernický tovar); strieborný papier; umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kancelárske použitie; podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; kancelárske pečatné stroje; materiály na pečatenie; zošity; vzory na kopírovanie; priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; návleky na prsty na kancelárske použitie; typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový papier; papier do záznamových zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón, lepenka; lepenkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; spevníky; sádzacie rámy (polygrafia); obaly na doklady; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské typy); tuš; modelovacie vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená a číslice); zásuvky na spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek (náplne); šablóny na rysovanie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; držiaky na kriedu; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; papierové nádobky na mliečne výrobky; kancelárske štipce; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; hroty pier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; papier do elektrokardiografov; dierovačky (kancelárske potreby); atramenty; farbiace pásky; kalamáre; kancelárske obálkovacie stroje; fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; sošky z papierovej drviny; filtračný papier; papierové filtračné materiály; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske potreby); tlačiarenské sadzobnice; geografické mapy; zemské glóbusy; misky na vodové farby pre umelcov; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kancelárske použitie; rytecké dosky; hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; ručné etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; litografie; litografické dosky; brožované knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; značkovacia krieda; modelovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; papierové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; olejotlače; knihárske záložky do kníh; papierové pečate; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; maliarske valčeky pre domácnosť; maliarske plátna; škatule s farbami (školské pomôcky); baliace plastové fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií; stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; ryhovače papiera (kancelárske potreby); plniace perá; šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; papier na rádiogramy; rysovacie pravítka; tlačové reglety; knihárske potreby; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace plátna do kopírovacích strojov; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec (krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových pier; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; držiaky na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné štítky do adresovacích strojov; ročenky; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); papierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na spisy (kancelárske potreby); lepiace pasty na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nože na papier (otvárače listov); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); uholníky na rysovanie; príložníky na rysovanie; násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); stojany s kalamárom a písacími potebami; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; viskózové fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecká do mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); hudobné blahoželania (pohľadnice); škrobové obalové materiály; parafínový papier; puzdrá na pasy; kaligrafické štetce; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); papiere na maľovanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); sponky na bankovky; zberateľské karty (nie na hranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; korekčné pásky (kancelárske pomôcky); maliarske palety; značkovacie perá (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej knihy; polymérová modelovacia hmota; pečiatky na znehodnocovanie známok; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ryžový papier; plastové vrecká na exkrementy zvierat chovaných v domácnosti; papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; fólie na celuloidovú animáciu; papierové vrecká na sterilizáciu lekárskych nástrojov; identifikačné visačky (kancelárske potreby); navíjačky na identifikačné visačky (kancelárske potreby); štipce na identifikačné visačky (kancelárske potreby); papierové podložky na lekárske vyšetrovacie stoly; papierové podložky na podnosy so zubárskymi nástrojmi; papierové podbradníky s rukávmi; formátové rezačky na papier (kancelárske potreby); šablóny na zdobenie jedál alebo nápojov; menovky (kancelárske potreby); pásky na čiarové kódy; trblietky na papiernické výrobky; papierové kontrolné štítky na batožinu; čistiace papierové obrúsky; obaly na knihy; omaľovánky.
20 - Zobrazovacie tabule; plastové ozdoby na potraviny; lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; striebrené sklo (zrkadlové); police na knihy; drevené pásky; korkové fľaškové zátky; korkové zátky; prepravky na fľaše; rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; krajčírske stojany; kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; stoličky; hlavové opierky (časti nábytku); stojany na klobúky; nakladacie palety (nekovové); závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; vešiaky na odevy; police do registračných skríň (nábytok); nádrže na tekuté palivá (nekovové); komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; nekovové kontajnery (skladovacie, dopravné); nekovové prepravné kontajnery; nekovové podnosy; podušky; nekovové háčiky na vešiaky; stolárske umelecké výrobky; školský nábytok; drevené alebo plastové pútače; snímateľné kryty na drezy; plastové nádoby (obaly); postele; vtáčie klietky, búdky; vejáre; nekovové vrchnáky na nádoby; jasle (kŕmidlá); latkové prepravky; obaly na odevy; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; novinové stojany; stojany na časopisy; stojany na knihy; prepravné prútené koše; stojany na vešanie kabátov; bytové zariadenie (dekoračné predmety); nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); stojany na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové závesy; nádrže (nie kovové, nie murované); záclonové háčiky; trstina (materiál na tkanie); zámky na vozidlá (nie kovové); pohovky; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; toaletné stolíky; profily na obrazové rámy; police; zrkadlá; podhlavníky; panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; prútený alebo košikársky tovar; vitríny (nábytok); nafukovacie podušky (nie na lekárske účely); nafukovacie matrace (nie na lekárske účely); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; nekovové debny; podstavce, kostry, stojany na počítače; nekovové korunkové uzávery na fľašky; nekovové fľaškové uzávery; identifikačné náramky (nie kovové); pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; rámy na obrazy; uhlové podpery na obrazové rámy; masážne stoly; vodné postele (nie na lekárske použitie); taburetky; drevené obaly na fľaše; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; drevené, voskové, sadrové alebo plastové sošky; zámky okrem kovových a elektrických; nekovové koše; poštové schránky (nie kovové, nie murované); poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo plastov; skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; detské chodúľky; reklamné nafukovacie predmety; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); sklenené tabule na zrkadlá; preliezačky pre mačky; palice na nosenie bremien (váhy); stolíky pod počítače; dekoratívne zvonkohry; opierky na knihy; podušky pre domáce zvieratá; interiérové rolety (nábytok); nekovové kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; podložky do ohrádok pre dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; dojčenské prebaľovacie podložky; interiérové papierové žalúzie; interiérové textilné rolety; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); samostatne stojace deliace priečky (nábytok); nekovové závitové uzávery na fľaše; nafukovací nábytok; nekovové schodíky; vitríny na vystavovanie šperkov; spacie podložky; nekovové krúžky na kľúče; nekovové dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); police (nábytok); nekovové háky na zavesenie tašky; plastové kľúče; plastové štítky; pultové stoly; knižnice (nábytok); stojany na oblečenie; nekovové kanistry; vtáčie búdky; nekovové štipce na uzatváranie vreciek; textilné chrániče do detských postieľok (nie posteľná bielizeň); drevené alebo plastové krabice; detské postieľky; novorodenecké koše; šatníky; taburety; nekovové spodné vrstvy podpätkov; drevené, voskové, sadrové alebo plastové kríže okrem šperkov; nafukovacie matrace nie na lekárske použitie; kempingové matrace; sprchové stoličky; dojčenské hlavové opierky; dojčenské polohovacie oporné podložky; dojčenské polohovacie oporné vankúše; nekovové žŕdky na zástavy; zátky okrem sklených, kovových a gumových; dojčenské sedadlá do kúpeľa; pracovné dosky na použitie na kolenách; prenosné písacie stoly; nekovové visacie zámky (nie elektronické); zásuvky (časti nábytku); zámky na batožinu.
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; zástery; rukávniky; rukavice bez prstov; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na športovanie; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; vysoká športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi okrem papierových; odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy; chrániče podpätkov; pokrývky hlavy; palčiaky; latexové odevy; tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami; odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi).
28 - Duše do hracích lôpt; kapsle do pištolí (hračky); hračky pre zvieratá chované v domácnosti; krúžky (hádzanie obručí); umelé vianočné stromčeky; hojdačky; lopty na hranie; balóny (na oslavy, na hranie); hojdacie koníky; dojčenské fľaše pre bábiky; stacionárne tréningové bicykle; kolky (figúrky); guľky na hranie; hračky; stavebnicové kocky (hračky); pukačky v tvare cukríkov; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; hracie lopty; boxerské rukavice; šarkany; navijaky na šarkanov; terče; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; stavebnice; strunové výplety rakiet; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch; chrániče na píšťaly (športový tovar); vak s kriketovými potrebami; hokejky; dáma (hra); kocky (hra); cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); domino (hra); šachové hry; šachovnice; hracie dosky na dámu; pištole (hračky); valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov; golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety; stoly na stolový futbal; hracie rukavice; spoločenské hry; postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové masky; modely automobilov; plutvy na plávanie; detské nafukovacie bazény; umelý sneh na vianočné stromčeky; kolieskové korčule; izby pre bábiky; obaly na lyže; lyže; stoly na stolný tenis; sánky (športové potreby); kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; vzduchové pištole (hračky); ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; biliardové tága; špičky biliardových tág; biliardové stoly; biliardové stoly na použitie po vhodení mince; plachetnice (malé); klzáky (rogalá); prístroje na hry; gymnastické zariadenia; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar) ; kolotoče nad detské postieľky; ochranné vypchávky (časti športových úborov); skejtbordy; šmykľavky (na hry); medvedíky (hračky); vodné lyže; golfové rukavice; spoločenské stolové hry; lietajúce taniere (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); paličky mažoretiek; sieťky na motýle; hlavolamy (puzzle); peintbolové zbrane (športové potreby); náboje do peintbolových zbraní (športové potreby); remene na surfy; zariadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek; štartovacie bloky (športové potreby); snežiace gule; opasky pre vzpieračov (športové potreby); dosky na tréning vo vode; karty na bingo; kolieskové korčule (jednoradové); piňaty; boxovacie vrecia; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); snežnice; gumipušky (športové potreby); hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; kaleidoskopy; hracie karty; konfety; elektronické terče; poľovnícke alebo rybárske pachové návnady; maskovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre športovcov (športové potreby); snoubordy; skladacie modely (hračky); hracie automaty (pačinko); stúpacie železá (horolezecký výstroj); výherné hracie automaty; hracie automaty; papierové čiapky na spoločenské zábavy; dosky na výučbu plávania; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; mäkké hračky; trampolíny; plávacie ramenné pásy; plávacie kolesá; plávacie vesty; hracie videoautomaty; vreckové hry s LCD displejom; arkádové hracie videoautomaty; ovládače hracích konzol; hračkárske modely; figúrky (hračky); jednoručné činky; masky (hračky); ovládače hračiek; golfové vozíky; dosky na paddleboarding; ovládače na počítačové hry (džojstiky); ochranné fólie na displeje prenosných elektronických hier; drony (hračky); roboti (hračky); ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt; pumpy prispôsobené hracím loptám; hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; detské trojkolky; hračkárska kozmetika (imitácia kozmetiky); nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; stuhy na modernú gymnastiku; modelovacie tmely (hračky); modelovacie pasty (hračky); prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; bumerangy; zberateľské karty na hranie; opasky na úpravu pásu cvičením; potápačské plutvy; plavecké rukavice s plávacími blanami; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; kolieskové lyže; lyžiarske palice; lyžiarske palice ku kolieskovým lyžiam; popruhy na jogu; hračkárske stany; herné konzoly; prenosné herné konzoly; detské záhradné domčeky; chrániče do suspenzorov pre športovcov; prívesky na golfové vaky; skeletonové sánky; antistresové hračky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  @lilly.rose2010 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Andrejčák Barbora, JUDr. PhDr.; Dunajská 7114/15, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  BAK & PARTNERS s. r. o.; Panská 14, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 1256-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1256-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.05.2021 Type Delivered
1a Osvedčovacia doložka 03.05.2021 Type Delivered
1b Plná moc 03.05.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 01.06.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.06.2021 Type Internal Letter
POZ 1256-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku