Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1256-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1256-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 20, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; výstražné píšťalky; zvukové signálne zariadenia; akustické vedenia;vgramofónové platne; sčítavacie stroje; zväčšovacie prístroje (fotografia); magnety; alarmy; liehomery; zosilňovače zvuku; antény; okuliare proti oslepeniu svetlom; slnečné clony na prilby; stroje na počítanie a triedenie peňazí; audiovizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové automaty; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy; meradlá; elektrické signalizačné zvončeky; magnetofóny; magnetické pásky ; lístkové automaty; reproduktorové skrinky; slnečné clony (optika); tlačidlá zvončekov; rámčeky na diapozitívy; počítacie stroje; rozmerové mierky, šablóny; nosiče zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); retiazky na okuliare; blikavé svetlá (svetelné signály); signalizačné (návestné) zvonce; okuláre; krokomery; monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); šnúrky na okuliare; kreslené filmy; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); premietacie prístroje na diapozitívy; diktafóny; reproduktory, amplióny; gramofóny; fotoblesky; telefónne slúchadlá; premietacie plochy, tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; filtre na dýchacie masky; fotografické filtre; ochranné rukavice; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné použitie; pravítka (meracie nástroje); audiovizuálne prijímače; lasery (nie na lekárske použitie); zväčšovacie sklá (optika); okuliare; okuliarové šošovky; výrobky očnej optiky; ochranné masky*; matematické pomôcky; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; počítačové pamäte; nástroje na meranie; mikrofóny ; zrkadlá (optika); rámy na okuliare; pozorovacie nástroje; svetelné alebo mechanické; statívy na fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zvončeky (poplašné zariadenia); chrániče zubov*; autorádiá; telefónne prístroje; spektroskopy; teplomery (nie na lekárske použitie); respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); vyučovacie prístroje; elektrické zámky; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače*; telefónne mikrofóny; binokulárne ďalekohľady; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); videopásky; elektrické zariadenia proti krádežiam; hlasovacie zariadenia; píšťalky na psov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; exponované filmy; hmlové signály (nie výbušné); magnetické identifikačné karty; magnetické disky; videorekordéry; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); záchranné vesty; záchranné pásy; exponované kinematografické filmy; kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; trojnožky na fotoaparáty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované magnetické karty; počítačové rozhrania; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne*; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie športový výstroj); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); guľôčkové počítadlá; elektronické diáre; videokamery; kazetové prehrávače; elektronické vreckové prekladové slovníky; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; ohňovzdorné obaly; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); odmerné lyžice; notebooky (prenosné počítače); vreckové kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; slnečné okuliare; videokazety; kazety na videohry; video displeje; videotelefóny; okuliare na športovanie; ochranné prilby na športovanie; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; dekoratívne magnety; bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; kryty na elektrické zásuvky; nahratý softvér na počítačové hry; slúchadlá; prenosné krátkovlnné vysielačky; elektronické svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); kuchynské časovače (presýpacie hodiny); DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); jazdecké prilby; špeciálne laboratórne odevy; identifikačné magnetické náramky; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; tablety (prenosné počítače); kódované karty na odomykanie dverí; 3D okuliare; pamäťové karty zariadení na videohry; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; nabíjačky na elektronické cigarety; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie "selfie"; reflexné vesty; elektronické obojky na výcvik zvierat; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; chrániče zubov na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; obaly na vreckové počítače (PDA); termovízne kamery; obaly na elektronické tablety; smart prstene; reproduktory nízkych frekvencií; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; batérie do elektronických cigariet; elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na kľúče; pravouhlé uholníky a príložníky so stupnicou; rysovacie uholníky a príložníky so stupnicou; elektronické číslicové displeje; vzdelávacie roboty; bezpečnostné monitorovacie roboty; vreckové počítače (PDA); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; mierky na meranie veľkosti prsteňov; mierky na meranie obvodu prstov; počítače typu "tenký klient"; kamery do automobilov na cúvanie; elektronické vreckové slovníky; píšťalky na športové účely; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný); objektívy na fotografie "selfie" ; sťahovateľné grafické prvky do mobilných telefónov; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; displeje na nosenie na tele alebo na odeve; atramentové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); prístroje na projekciu virtuálnych klávesníc; poťahy na slúchadlá; rukavice na virtuálnu realitu; sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov; elektrické zásuvky; sťahovateľný softvér na počítačové hry; opierky na notebooky; ochranné pokrývky hlavy; elektronické visacie zámky; bezdrôtové komunikačné slúchadlá; popruhy na prenášanie nákladov; videoprojektory; terminály na platbu kartou.
16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; papier*; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kancelárske kramličky; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; opierky na ruky pre maliarov ; vodové farby (akvarely); architektonické modely; spisové obaly (papiernický tovar); strieborný papier; umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kancelárske použitie; podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; kancelárske pečatné stroje; materiály na pečatenie; zošity; vzory na kopírovanie; priesvitný papier (pauzovací) papier; pauzovacie plátno; návleky na prsty na kancelárske použitie; typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový papier; papier do záznamových zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón*, lepenka*; lepenkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; spevníky; sádzacie rámy (polygrafia); obaly na doklady; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské typy); tuš; modelovacie vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tlačiarenské typy (písmená a číslice); zásuvky na spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek (náplne); šablóny na rysovanie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; držiaky na kriedu; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; papierové nádobky na mliečne výrobky; kancelárske štipce; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; hroty pier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; papier do elektrokardiografov; dierovačky (kancelárske potreby); atramenty*; farbiace pásky; kalamáre; kancelárske obálkovacie stroje; fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; sošky z papierovej drviny; filtračný papier; papierové filtračné materiály; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske potreby); tlačiarenské sadzobnice; geografické mapy; zemské glóbusy; misky na vodové farby pre umelcov; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kancelárske použitie; rytecké dosky; hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; ručné etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; litografie; litografické dosky; brožované knihy; svietivý papier; drvina papier; paragóny; značkovacia krieda; modelovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; papierové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; olejotlače; knihárske záložky do kníh; papierové pečate; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; maliarske valčeky pre domácnosť; maliarske plátna; škatule s farbami (školské pomôcky); baliace plastové fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií; stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; ryhovače papiera (kancelárske potreby); plniace perá; šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; papier na rádiogramy papier; rysovacie pravítka; tlačové reglety; knihárske potreby; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace plátna do kopírovacích strojov; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec (krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových pier; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; držiaky na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné štítky do adresovacích strojov; ročenky; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); papierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na spisy (kancelárske potreby); lepiace pasty na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nože na papier (otvárače listov); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); uholníky na rysovanie; príložníky na rysovanie; násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); stojany s kalamárom a písacími potebami; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; viskózové fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecká do mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); hudobné blahoželania (pohľadnice); škrobové obalové materiály; parafínový papier; puzdrá na pasy; kaligrafické štetce; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); papiere na maľovanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); sponky na bankovky; zberateľské karty (nie na hranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; korekčné pásky (kancelárske pomôcky); maliarske palety; značkovacie perá (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej knihy; polymérová modelovacia hmota; pečiatky na znehodnocovanie známok; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ryžový papier*; plastové vrecká na exkrementy zvierat chovaných v domácnosti; papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; fólie na celuloidovú animáciu; papierové vrecká na sterilizáciu lekárskych nástrojov; identifikačné visačky (kancelárske potreby); navíjačky na identifikačné visačky (kancelárske potreby); štipce na identifikačné visačky (kancelárske potreby); papierové podložky na lekárske vyšetrovacie stoly; papierové podložky na podnosy so zubárskymi nástrojmi; papierové podbradníky s rukávmi; formátové rezačky na papier (kancelárske potreby); šablóny na zdobenie jedál alebo nápojov; menovky (kancelárske potreby); pásky na čiarové kódy; trblietky na papiernické výrobky; papierové kontrolné štítky na batožinu; čistiace papierové obrúsky; obaly na knihy; omaľovánky.
20 - Zobrazovacie tabule; plastové ozdoby na potraviny; lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; striebrené sklo (zrkadlové); police na knihy; drevené pásky; korkové fľaškové zátky; korkové zátky; prepravky na fľaše; rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; krajčírske stojany; kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; stoličky; hlavové opierky (časti nábytku); stojany na klobúky; nakladacie palety (nekovové); závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; vešiaky na odevy; police do registračných skríň (nábytok); nádrže na tekuté palivá (nekovové); komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; nekovové kontajnery (skladovacie, dopravné); nekovové prepravné kontajnery; nekovové podnosy*; podušky; nekovové háčiky na vešiaky; stolárske umelecké výrobky; školský nábytok; drevené alebo plastové pútače; snímateľné kryty na drezy; plastové nádoby (obaly); postele*; vtáčie klietky, búdky; vejáre; nekovové vrchnáky na nádoby; jasle (kŕmidlá); latkové prepravky; na odevy; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; novinové stojany; stojany na časopisy; stojany na knihy; prepravné prútené koše; stojany na vešanie kabátov; bytové zariadenie (dekoračné predmety); nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); stojany na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové závesy; nádrže (nie kovové, nie murované); záclonové háčiky; trstina (materiál na tkanie); zámky na vozidlá (nie kovové); pohovky; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; toaletné stolíky; profily na obrazové rámy; police; zrkadlá; podhlavníky; panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; prútený alebo košikársky tovar; vitríny (nábytok); nafukovacie podušky (nie na lekárske účely); nafukovacie matrace (nie na lekárske účely); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; nekovové debny; podstavce, kostry, stojany na počítače; nekovové korunkové uzávery na fľašky; nekovové fľaškové uzávery; identifikačné náramky (nie kovové); pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; rámy na obrazy; uhlové podpery na obrazové rámy; masážne stoly tables; vodné postele (nie na lekárske použitie); taburetky; drevené obaly na fľaše; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; drevené, voskové, sadrové alebo plastové sošky; zámky okrem kovových a elektrických; nekovové koše; poštové schránky (nie kovové, nie murované); poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo plastov; skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; detské chodúľky; reklamné nafukovacie predmety; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); sklenené tabule na zrkadlá; preliezačky pre mačky; palice na nosenie bremien (váhy); stolíky pod počítače; dekoratívne zvonkohry; opierky na knihy; podušky pre domáce zvieratá; interiérové rolety (nábytok); nekovové kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; podložky do ohrádok pre dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; dojčenské prebaľovacie podložky; interiérové papierové žalúzie; interiérové textilné rolety; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); samostatne stojace deliace priečky (nábytok); nekovové závitové uzávery na fľaše; nafukovací nábytok; nekovové schodíky; vitríny na vystavovanie šperkov; spacie podložky; nekovové krúžky na kľúče; nekovové dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); police (nábytok); nekovové háky na zavesenie tašky; plastové kľúče; plastové štítky; pultové stoly; knižnice (nábytok); stojany na oblečenie; nekovové kanistry; vtáčie búdky; nekovové štipce na uzatváranie vreciek; textilné chrániče do detských postieľok (nie posteľná bielizeň); drevené alebo plastové krabice; detské postieľky; novorodenecké koše; šatníky; taburety; nekovové spodné vrstvy podpätkov; drevené, voskové, sadrové alebo plastové kríže okrem šperkov; nafukovacie matrace nie na lekárske použitie; kempingové matrace; sprchové stoličky; dojčenské hlavové opierky; dojčenské polohovacie oporné podložky; dojčenské polohovacie oporné vankúše; nekovové žŕdky na zástavy; zátky okrem sklených, kovových a gumových; dojčenské sedadlá do kúpeľa; pracovné dosky na použitie na kolenách; prenosné písacie stoly; nekovové visacie zámky (nie elektronické); zásuvky (časti nábytku); zámky na batožinu.
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv*; sandále na kúpanie; našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy absorbujúce; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; čiapky; pleteniny; vysoká obuv*; nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy*; klobúky; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice gants; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; zástery; rukávniky; rukavice bez prstov; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; lemy na podrážky; obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky*; podpätky; topánky na športovanie*; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; vysoká športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi okrem papierových; odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy; chrániče podpätkov; pokrývky hlavy; palčiaky; latexové odevy; tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami; odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi).
28 - Duše do hracích lôpt; kapsle do pištolí (hračky); hračky pre zvieratá chované v domácnosti; krúžky (hádzanie obručí); umelé vianočné stromčeky; hojdačky; lopty na hranie; balóny (na oslavy, na hranie); hojdacie koníky; dojčenské fľaše pre bábiky; stacionárne tréningové bicykle; kolky (figúrky); guľky na hranie; hračky*; stavebnicové kocky (hračky); pukačky v tvare cukríkov; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; hracie lopty; boxerské rukavice; šarkany; navijaky na šarkanov; terče; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; stavebnice; strunové výplety rakiet; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch; chrániče na píšťaly (športový tovar); vak s kriketovými potrebami; hokejky crosses; dáma (hra); kocky (hra); cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); domino (hra); šachové hry šachovnice; hracie dosky na dámu; pištole (hračky); valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov; golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety; stoly na stolový futbal; hracie rukavice; spoločenské hry; postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové masky; modely automobilov; plutvy na plávanie; detské nafukovacie bazény; umelý sneh na vianočné stromčeky; kolieskové korčule; izby pre bábiky; obaly na lyže; lyže; stoly na stolný tenis; sánky (športové potreby); kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; vzduchové pištole (hračky); ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; biliardové tága; špičky biliardových tág; biliardové stoly; biliardové stoly na použitie po vhodení mince; plachetnice (malé); klzáky (rogalá); prístroje na hry; gymnastické zariadenia; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar) ; kolotoče nad detské postieľky; ochranné vypchávky (časti športových úborov); skejtbordy; šmykľavky (na hry); medvedíky (hračky); vodné lyže; golfové rukavice; spoločenské stolové hry; lietajúce taniere (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); paličky mažoretiek; sieťky na motýle; obaly na lyže; hlavolamy (puzzle); peintbolové zbrane (športové potreby); náboje do peintbolových zbraní (športové potreby); remene na surfy; zariadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek; štartovacie bloky (športové potreby); snežiace gule; opasky pre vzpieračov (športové potreby); dosky na tréning vo vode; karty na bingo; kolieskové korčule (jednoradové); piňaty; boxovacie vrecia; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); snežnice; gumipušky (športové potreby); hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; kaleidoskopy; hracie karty; konfety; elektronické terče; poľovnícke alebo rybárske pachové návnady; maskovacie štíty; suspenzory pre športovcov (športové potreby); snoubordy; skladacie modely (hračky); hracie automaty (pačinko); stúpacie železá (horolezecký výstroj); výherné hracie automaty; hracie automaty; papierové čiapky na spoločenské zábavy; dosky na výučbu plávania; na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; mäkké hračky; trampolíny; plávacie ramenné pásy; plávacie kolesá; plávacie vesty; hracie videoautomaty; vreckové hry s LCD displejom; arkádové hracie videoautomaty; ovládače hracích konzol; hračkárske modely; figúrky (hračky); jednoručné činky; masky (hračky); ovládače hračiek; golfové vozíky; dosky na paddleboarding; ovládače na počítačové hry (džojstiky); ochranné fólie na displeje prenosných elektronických hier; drony (hračky); roboti (hračky); ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt; pumpy prispôsobené hracím loptám; hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; detské trojkolky; hračkárska kozmetika (imitácia kozmetiky); nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; stuhy na modernú gymnastiku; konfety; modelovacie tmely (hračky); modelovacie pasty (hračky); prenosné hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; bumerangy; zberateľské karty na hranie; opasky na úpravu pásu cvičením; plutvy; plavecké rukavice s plávacími blanami; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; kolieskové lyže; lyžiarske palice; lyžiarske palice ku kolieskovým lyžiam; popruhy na jogu; hračkárske stany; herné konzoly; prenosné herné konzoly; detské záhradné domčeky; chrániče do suspenzorov pre športovcov; prívesky na golfové vaky; skeletonové sánky; antistresové hračky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  @lilly.rose2010 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andrejčák Barbora, JUDr. PhDr.; Dunajská 7114/15, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BAK & PARTNERS s. r. o.; Panská 14, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1256-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1256-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.05.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 03.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2021 Typ Platba
POZ 1256-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku