Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1256-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236949 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1256-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úverové karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty).
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo, vrátane elektronického bankovníctva; bankové služby priamo k zákazníkom (home banking); vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); vydávanie cenných papierov; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenské služby; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; bankové hypotéky; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfolio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva; sprostredkovanie sporenia a stavebného sporenia; služby sporiteľní; služby v oblasti kreditných, debetných, platobných, splátkových a úverových kariet a služby v oblasti elektronických kariet patriace do tejto triedy.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby; komunikácia a posielanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez svetovú počítačovú sieť.
45 - Prenájom bezpečnostných schránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FLEXI AUTO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÚB Leasing, a.s.; Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
 
POZ 1256-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.08.2013 183,00 EUR
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2013 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1256-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.07.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2013 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.09.2013 Typ Doručené
Plná moc 24.09.2013 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku 03.10.2013 Typ Odoslané
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.10.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 17.10.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.10.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1256-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku