Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1254-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1254-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; cyklistické oblečenie; športové tričká, dresy; cyklistické rukavice.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; online maloobchodné služby s oblečením a športovými potrebami; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodný manažment pre športovcov; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí.
41 - Športová a kultúrna činnosť; organizovanie športových súťaží; meranie času na športových podujatiach; organizovanie a vedenie športových podujatí; poskytovanie športovísk; informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie; zábava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.08, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.02, 07.05.09, 18.01.05, 26.07.20, 26.07.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, žltá, rúžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kvas Matúš; SNP 1201/20, Dolný Kubín 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1254-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1254-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 13.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.06.2022 Typ Interné listy
POZ 1254-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku