Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1252-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1252-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 39, 40, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Údržba nábytku; asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; čistenie interiérov budov; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; demolácie budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; mazanie vozidiel; výstavba tovární; inštalácie a opravy; izolovanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; tapetovanie (papierové tapety); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); montovanie lešení; murovanie, murárske práce; chemické čistenie; stavebné informácie; kladenie povrchov komunikácií; šmirgľovanie; čistenie exteriérov budov; vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské práce; čistenie ciest; inštalácie okien a dverí; údržba bazénov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; opravy elektrických vedení; kladenie káblov; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné služby; odpratávanie snehu; upratovacie služby pre domácnosti; kladenie umelých trávnikov; krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov; montovanie nábytku; stolárske práce (opravy drevených výrobkov).
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); parkovanie automobilov (služby); skladovanie; prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; doprava nábytku; doprava, preprava; expedičné služby; námorná doprava; doprava a skladovanie odpadu; sťahovanie; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích kontajnerov; doručovacie služby; doručovanie kvetov; logistické služby v doprave; prenájom traktorov; zber recyklovateľných výrobkov (doprava); parkovanie automobilov; zber domového a priemyselného odpadu.
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; kováčstvo; frézovanie; obrábanie kovov; pílenie; spracovanie papiera; stínanie, pílenie a kálanie dreva; recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); odlievanie kovov; vulkanizácia (úprava materiálov); likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); zhodnocovanie odpadu; zváranie; stolárske práce (zhotovovanie drevených výrobkov na objednávku); drvenie betónu.
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske služby; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; rastlinné škôlky; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; údržba trávnikov; liečenie stromov; ničenie buriny; krajinotvorba; zalesňovanie; regulovanie výskytu škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; prenájom poľnohospodárskych zvierat v záhradníctve; vinohradníctvo a vinárstvo; poradenstvo v oblasti vinohradníctva a vinárstva; pestovanie rastlín; prerezávanie stromov; presádzanie stromov; krajinná architektúra; poskytovanie vybavenia na komunálne záhradníctvo; prenájom záhradníckeho náradia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  pisto-stav 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  pisto-stav s.r.o.; Štiavnická 3986/12, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1252-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 15.06.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1252-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.06.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.06.2022 Typ Odoslané
POZ 1252-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku