Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1251-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1251-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Propagácia hudobných koncertov; propagácia špeciálnych udalostí; uverejňovanie propagačných textov; propagovanie tovarov a služieb pre tretie osoby; reklama; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
41 - Organizovanie zábavných podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie športových podujatí; organizovanie športových súťaží; ​organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie predstavení (manažérske služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 26.03.04, 27.05.01, 27.99.05, 26.11.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janček Radoslav; Liešťany 385 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1251-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1251-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 13.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.06.2022 Typ Interné listy
POZ 1251-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku