Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1251-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236346 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1251-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, štatistické kompilácie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketing, marketingové štúdie, lepenie plagátov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, písanie na stroji, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, prehľad tlače (výstrižkové služby), predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu, príprava inzertných stĺpcov, public relations, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, tvorba reklamných filmov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, reklama, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vydávanie reklamných materiálov, televízna reklama, služby porovnávania cien, rozširovanie vzoriek tovarov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozhlasová reklama, zásielkové reklamné služby, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných oznamov.
41 - Akadémie (vzdelávanie), praktické cvičenie (ukážky), divadelné predstavenia, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), formátovanie textov, nie na reklamné účely, fotografická reportáž, fotografovanie, informácie o výchove a vzdelávaní, korešpondenčné vzdelávacie kurzy, koučovanie (školenie), organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania), tvorba videofilmov, vyučovanie, vzdelávanie, písanie textov (okrem reklamných), zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, výroba rozhlasových a televíznych programov, praktický výcvik (ukážky), organizovanie predstavení (manažérske služby), reportérske služby, organizovanie a vedenie seminárov, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Grafické dizajnérstvo, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, poradenstvo v oblasti počítačových programov, vedecký výskum, vedecké laboratórne služby, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), projektová činnosť, prenájom webových serverov, technický výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.03.02, 24.03.07, 24.03.12, 24.03.18, 24.03.19, 24.05.02, 25.01.15, 25.01.09, 25.01.96, 25.01.19, 02.09.20, 26.01.05, 25.01.05, 26.01.19, 26.01.14, 27.05.24, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.02, 01.15.09 
(540) Vyjadrenie