Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1251-2013
(111)  Trademark Number  236346 
(151)  Registration Date  16.12.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1251-2013 
(220)  Application Date  18.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, štatistické kompilácie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketing, marketingové štúdie, lepenie plagátov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, písanie na stroji, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, prehľad tlače (výstrižkové služby), predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu, príprava inzertných stĺpcov, public relations, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, tvorba reklamných filmov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, reklama, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vydávanie reklamných materiálov, televízna reklama, služby porovnávania cien, rozširovanie vzoriek tovarov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozhlasová reklama, zásielkové reklamné služby, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných oznamov.
41 - Akadémie (vzdelávanie), praktické cvičenie (ukážky), divadelné predstavenia, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), formátovanie textov, nie na reklamné účely, fotografická reportáž, fotografovanie, informácie o výchove a vzdelávaní, korešpondenčné vzdelávacie kurzy, koučovanie (školenie), organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania), tvorba videofilmov, vyučovanie, vzdelávanie, písanie textov (okrem reklamných), zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, výroba rozhlasových a televíznych programov, praktický výcvik (ukážky), organizovanie predstavení (manažérske služby), reportérske služby, organizovanie a vedenie seminárov, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Grafické dizajnérstvo, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, poradenstvo v oblasti počítačových programov, vedecký výskum, vedecké laboratórne služby, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), projektová činnosť, prenájom webových serverov, technický výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.03.02, 24.03.07, 24.03.12, 24.03.18, 24.03.19, 24.05.02, 25.01.15, 25.01.09, 25.01.96, 25.01.19, 02.09.20, 26.01.05, 25.01.05, 26.01.19, 26.01.14, 27.05.24, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.02, 01.15.09 
(540) Trademark