Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1250-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236948 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1250-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, štatistické kompilácie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, marketing, marketingové štúdie, lepenie plagátov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, písanie na stroji, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, prehľad tlače (výstrižkové služby), predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti, tvorba reklamných filmov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, reklama, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, televízna reklama, služby porovnávania cien, rozširovanie vzoriek tovarov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozhlasová reklama, zásielkové reklamné služby, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných oznamov.
41 - Akadémie (vzdelávanie), praktické ukážky (cvičenie), divadelné predstavenia, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), formátovanie textov, nie na reklamné účely, fotografická reportáž, fotografovanie, informácie o výchove a vzdelávaní, korešpondenčné vzdelávacie kurzy, koučovanie (školenie), organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania), tvorba videofilmov, vyučovanie, vzdelávanie, písanie textov (okrem reklamných), zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, výroba rozhlasových a televíznych programov, praktický výcvik (ukážky), organizovanie predstavení (manažérske služby), reportérske služby, organizovanie a vedenie seminárov, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Grafické dizajnérstvo, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo, poradenstvo v oblasti počítačových programov, vedecký výskum, vedecké laboratórne služby, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), projektová činnosť, prenájom webových serverov, technický výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Elitná jednotka Pridaj sa k nám, nebuď šedý priemer 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Black Apple s.r.o.; Páričkova 18, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
 
POZ 1250-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.07.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1250-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 10.10.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.10.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1250-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku