Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1249-2013
(111)  Trademark Number  236588 
(151)  Registration Date  20.01.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1249-2013 
(220)  Application Date  18.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce: reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; vyhľadávanie sponzorov; správa počítačových súborov; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; public relations; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; marketing; dražby; rozširovanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá; fotografovanie; produkcia filmov s výnimkou reklamných; živé predstavenia; tvorba videofilmov; filmové štúdiá; reportérske služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.15, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 01.15.05, 29.01.98 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  oranžová / PANTONE 144 C, oceľovo-modrá / PANTONE 295 C 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Stadler & Stadler, s.r.o.; Mariánska 19, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Attorney(s)  advokátska kancelária, Štefanka Dávid, Mgr.; Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 1249-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1249-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 18.07.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 18.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 20.08.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Type Delivered
POZ 1249-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku