Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1249-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236588 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1249-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce: reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; vyhľadávanie sponzorov; správa počítačových súborov; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; public relations; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; marketing; dražby; rozširovanie reklamných oznamov; reklamné agentúry; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá; fotografovanie; produkcia filmov s výnimkou reklamných; živé predstavenia; tvorba videofilmov; filmové štúdiá; reportérske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 01.15.05, 29.01.98 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová / PANTONE 144 C, oceľovo-modrá / PANTONE 295 C 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stadler & Stadler, s.r.o.; Mariánska 19, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokátska kancelária, Štefanka Dávid, Mgr.; Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 1249-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1249-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 20.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené
POZ 1249-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku