Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1248-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236656 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1248-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky (kozmetika); oleje na kozmetické účely; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické účely; kozmetické potreby; kozmetické tampóny napustené pleťovým tonikom; tuky na kozmetické účely; pleťové vody na kozmetické účely.
05 - Astmatický čaj; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely.
20 - Výrobky z olivového dreva patriace do tejto triedy.
29 - Jedlé oleje; jedlý olivový olej; konzervované olivy; oriešky spracované; ovocie (kompóty).
30 - Cestoviny; čaj; káva; káva nepražená; koreniny; ľadový čaj; nápoje na báze čajov.
31 - Lieskové oriešky; olejové výlisky.
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; brandy, vínovica; destilované nápoje; liehoviny; víno.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 20, 29, 30, 31, 32, 33. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.10, 27.05.23, 29.01.03, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  deko deko s.r.o.; Borovicová 2621/20, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
 
POZ 1248-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2013 268,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.10.2013 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1248-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.07.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.08.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 30.09.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.09.2013 Typ Interné listy
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.10.2013 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 18.10.2013 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 24.10.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1248-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku