Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1248-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200410 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1248-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Batérie, akumulátory, elektrochemické zdroje prúdu, nabíjače a zdroje prúdu všetkých druhov, akumulátorové zostavy.
11 - Akumulátorové svietidlá, žiarovky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
42 - Poradenská činnosť v oblasti akumulátorov a batérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.09.02, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BATTEX Slovakia, s. r. o.; Karloveská 63, 842 58 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2002 06/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.12.2002 12/2002 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.01.2006 01/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1248-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1248-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.04.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 23.04.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.05.2001 Typ Odoslané
3 F0011 Popl. za prihlášku 18.05.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.02.2002 Typ Interné listy
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2002 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 31.05.2002 Typ Doručené
6b Plná moc 31.05.2002 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2002 Typ Platba
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 06.06.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2005 Typ Doručené
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 06.10.2005 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 28.10.2005 Typ Odoslané
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2005 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2005 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2011 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.05.2011 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2011 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.08.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.04.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 22.04.2021 Typ Odoslané
21 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 28.04.2021 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1248-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 06.06.2002 BATTEX Slovakia, s. r. o. PALABA Slovakia, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2005 BATTEX Slovakia, s. r. o. BATTEX Slovakia, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku