Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1247-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1247-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Reklamné tlačoviny; prospekty; plagáty; pútače z papiera alebo z lepenky; papierové alebo lepenkové etikety; skladacie papierové obaly; tlačoviny; papierové tašky na balenie; papierové ochranné obaly; plastové tašky na balenie; baliace plastové fólie; ozdobné, propagačné, reklamné, inzertné a upomienkové predmety z papiera alebo z plastov (papiernický tovar alebo kancelárske potreby); škatule z lepenky, kartónu alebo z papiera; lepenkové škatule na balenie; papierové alebo plastové vrecúška na balenie (obálky, vrecká).
30 - Múčne zmesi určené na pečenie; potravinárske múky; múky obohatené vlákninou; zmesi na prípravu chleba a pečiva; výrobky z chlebového cesta; celozrnný chlieb a pečivo; chuťovky z krehkého chleba; mäkké chlebové pečivo svetlé a/alebo tmavé a/alebo celozrnné na priamu spotrebu alebo na ďalšie spracovanie na grilovanie, na opekanie a na plnenie; žemle; sendviče; pekárenské výrobky s obsahom amarantu, slnečnicových, sézamových, ľanových, ovsených alebo iných spracovaných semien; celozrnné pekárske výrobky; prípravky na kysnutie potravín; krekry vyrobené zo spracovaných cereálií (obilnín); múčniky; zákusky; torty; sušienky; občerstvenie na báze cereálií; pečivo obsahujúce ovocie; sušené a čerstvé cestoviny; rezance; knedle; strúhanka; ryža.
35 - Marketing; reklama; prieskum trhu; marketingový prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov, reklama; vonkajšia reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom elektronických médií; inzertné služby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom tovarov uvedených v triede 30 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; veľkoobchodné objednávkové služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; maloobchodné služby s pekárenskými výrobkami; rozširovanie reklamných oznamov; subdodávateľské služby (obchodné služby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; obchodné sprostredkovateľské služby; všetky uvedené služby sa vzťahujú len na tovary uvedené v triede 30 tohoto zoznamu.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie; distribúcia tovarov na dobierku; dovoz, doprava; všetky uvedené služby sa vzťahujú len na tovary uvedené v triede 30 tohoto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.99.20, 27.05.01, 27.99.20, 29.01.02, 27.01.08, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatohnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s.; Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1247-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1247-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 03.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2021 Typ Platba
POZ 1247-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku