Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1247-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251684 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1247-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo; chemikálie pre záhradníctvo; prípravky na reguláciu rastu rastlín; povrchovo aktívne chemické činidlá pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo; hnojivá.
05 - Pesticídy; insekticídy; herbicídy; fungicídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STIFF 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FMC Corporation; 2929 Walnut Street, PA 19104 Philadelphia; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1247-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1247-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.06.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.06.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.07.2019 Typ Doručené
7 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 13.09.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť o pokračovanie v konaní 26.09.2019 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
8b Plná moc 26.09.2019 Typ Doručené
9 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 30.09.2019 Typ Platba
10 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 07.10.2019 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 09.10.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1247-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku