Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1247-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1247-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo; chemikálie pre záhradníctvo; prípravky na reguláciu rastu rastlín; povrchovo aktívne chemické činidlá pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo; hnojivá.
05 - Pesticídy; insekticídy; herbicídy; fungicídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STIFF 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FMC Corporation; 2929 Walnut Street, PA 19104 Philadelphia; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1247-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1247-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.06.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.06.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.07.2019 Typ Doručené
7 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 13.09.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť o pokračovanie v konaní 26.09.2019 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
8b Plná moc 26.09.2019 Typ Doručené
9 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 30.09.2019 Typ Platba
10 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 07.10.2019 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie POZ 09.10.2019 Typ Interné listy
POZ 1247-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku