Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1246-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236947 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1246-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08, 12, 35, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stavebné stroje.
08 - Ručné nástroje a náradia.
12 - Zariadenia a vozidlá na pohyb po zemi.
35 - Obchodné poradenstvo v strojárskej oblasti; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so stavebnými mechanizmami; sprostredkovanie obchodnej činnosti so stavebnými mechanizmami.
37 - Údržba a oprava motorových vozidiel v stavebníctve; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácia, údržba a opravy strojov; oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov v stavebníctve; inštalácia a opravy meracej a regulačnej techniky.
41 - Školiaca činnosť v stavebníctve. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.12, 27.05.24, 29.01.04, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BESTRENT s.r.o.; Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G & B LEGAL GROUP, s.r.o.; Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1263910 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  16. 03. 2015 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2015 10/2015 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2016 3/2016 TC3M
 
POZ 1246-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 200,00 EUR
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2013 17,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 16.04.2015 100,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2015 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1246-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 20.08.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.09.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.09.2013 Typ Doručené
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2013 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 13.04.2015 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.04.2015 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 30.04.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 30.04.2015 Typ Odoslané
List z OMPI 01.05.2015 Typ Doručené
List z OMPI 26.05.2015 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 10.09.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 30.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 30.11.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.12.2015 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 05.02.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona NR SR č. 145/1995 Zb.) 16.03.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1246-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.01.2016 BESTRENT s.r.o. BESTRENT s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku