Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1245-2012
(111)  Trademark Number  235574 
(151)  Registration Date  10.09.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.08.2022 
(210)  Application Number  1245-2012 
(220)  Application Date  10.08.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier; výrobky z papiera; periodické a neperiodické publikácie; časopisy; brožúry; fotografie; informačné produkty na papierových nosičoch; letáky; plagáty; dáta a databázy na papierových nosičoch; tlačené manuály; reklamné, propagačné a úžitkové výrobky z papiera, ako sú pohľadnice, listové papiere, obálky, blahoželania, kalendáre, samolepky, baliaci papier, tašky, zošity, skicáre.
35 - Organizovanie a riadenie programov vernosti zákazníkov (na reklamné účely); reklamné a propagačné služby.
41 - Organizovanie a riadenie programov vernosti zákazníkov (na zábavné účely). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ŠTEDRÁ SEZÓNA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  DEK a. s.; Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10; CZ 
(740)  Attorney(s)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.08.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
POZ 1245-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.09.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2022 266,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1245-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 10.08.2012 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.08.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 14.08.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.08.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.09.2012 Type Payment
výsledok rešerše 19.09.2012 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.09.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 03.12.2012 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 04.12.2012 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.04.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 22.04.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.12.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.08.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 26.08.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Type Sent document
POZ 1245-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku