Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1245-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235574 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.08.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1245-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.08.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; výrobky z papiera; periodické a neperiodické publikácie; časopisy; brožúry; fotografie; informačné produkty na papierových nosičoch; letáky; plagáty; dáta a databázy na papierových nosičoch; tlačené manuály; reklamné, propagačné a úžitkové výrobky z papiera, ako sú pohľadnice, listové papiere, obálky, blahoželania, kalendáre, samolepky, baliaci papier, tašky, zošity, skicáre.
35 - Organizovanie a riadenie programov vernosti zákazníkov (na reklamné účely); reklamné a propagačné služby.
41 - Organizovanie a riadenie programov vernosti zákazníkov (na zábavné účely). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ŠTEDRÁ SEZÓNA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DEK a. s.; Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 12.10.2022 19/2022 ND3M
 
POZ 1245-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.09.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2022 266,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1245-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 10.08.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.08.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.08.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.09.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 19.09.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.09.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.12.2012 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 04.12.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.04.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 26.08.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1245-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku