Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1245-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232188 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1245-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.07.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo), finančné sprostredkovanie, poradenstvo v oblasti finančného sprostredkovania, sprostredkovanie poskytovania úverov, sprostredkovanie poskytovania hypotekárnych úverov, sprostredkovanie poskytovania spotrebiteľských úverov a sprostredkovanie poskytovania stavebného sporenia, finančné informácie, finančné analýzy, finančné služby, sprostredkovanie finančných a kapitálových investícií, konzultačné finančné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Smart Hypotéka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGENT.SK, s. r. o.; Pribinova 30, 811 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hrabovská Marianna, Mgr., Advokátska kancelária; Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 11.08.2021 15/2021 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 1245-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1245-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.07.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 28.07.2011 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.07.2011 Typ Doručené
3a Plná moc 28.07.2011 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.08.2011 Typ Odoslané
5 Oznámenie k poplatkom 17.08.2011 Typ Doručené
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2011 Typ Platba
7 výsledok rešerše 05.09.2011 Typ Interné listy
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.09.2011 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 25.11.2011 Typ Doručené
10 Doplnenie materiálov 28.11.2011 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 28.11.2011 Typ Doručené
11a Doplnenie materiálov 28.11.2011 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 25.11.2011 Typ Doručené
12a Doplnenie materiálov 25.11.2011 Typ Doručené
13 Oznámenie 28.11.2011 Typ Doručené
13a Doplnenie materiálov 28.11.2011 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 29.11.2011 Typ Doručené
15 pokyn na zverejnenie POZ 20.12.2011 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.11.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.06.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 16.06.2021 Typ Doručené
18b Osvedčovacia doložka 16.06.2021 Typ Doručené
18c Plná moc 16.06.2021 Typ Doručené
18d Osvedčovacia doložka 16.06.2021 Typ Doručené
18e Osvedčovacia doložka 16.06.2021 Typ Doručené
18f Príloha inde neuvedená 16.06.2021 Typ Doručené
18g Osvedčovacia doložka 16.06.2021 Typ Doručené
18h Príloha inde neuvedená 16.06.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.06.2021 Typ Odoslané
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.06.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 21.07.2021 Typ Odoslané
22 všeobecný referátnik 21.07.2021 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.08.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
23b Osvedčovacia doložka 10.08.2021 Typ Doručené
23c Osvedčovacia doložka 10.08.2021 Typ Doručené
23d Príloha inde neuvedená 10.08.2021 Typ Doručené
23e Osvedčovacia doložka 10.08.2021 Typ Doručené
23f Príloha inde neuvedená 10.08.2021 Typ Doručené
23g Osvedčovacia doložka 10.08.2021 Typ Doručené
23h Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
23i Osvedčovacia doložka 10.08.2021 Typ Doručené
23j Výpis z obchodného registra 10.08.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.08.2021 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1245-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2021 AGENT.SK, s. r. o. Smart Brokers s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku