Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1244-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236945 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1244-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče, kopírovateľné elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačných sietí).
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač, publikácie, knihy, plagáty, letáky, prospekty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, albumy, diáre, poznámkové bloky, samolepky, papierové letáky, brožúry, karty patriace do tejto triedy, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, reklamné materiály patriace do tejto triedy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, peračníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové tašky a vrecká.
18 - Výrobky z kože a koženky nezahrnuté v iných triedach, kufre a kufríky, cestovné tašky, tašky na športové potreby, vaky, plecniaky, školské tašky, kabelky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, puzdrá a obaly z kože a koženky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky odevov patriace do tejto triedy.
28 - Hry, hračky a potreby na hranie patriace do tejto triedy, telocvičné a športové potreby patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej činnosti, organizovanie reklamných a komerčných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie, služby spravodajských kancelárií, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Plánovanie rozhlasových programov, tvorba a výroba rozhlasových programov, vzdelávacia a zábavná činnosť, tvorba zábavných, vzdelávacích a publicistických programov, tvorba rozhlasových dialógov, prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov, služby nahrávacích štúdií, organizovanie súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie živých vystúpení, organizovanie koncertov, vydavateľská činnosť (s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov), vydávanie kníh, časopisov a textov (s výnimkou reklamných a náborových), online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania, reportérske služby, tvorba rozhlasových spravodajských relácií, tvorba rozhlasových publicistických relácií, zverejňovanie textov (okrem reklamných), elektronické publikovanie bez možnosti kopírovania a poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
45 - Spravovanie autorských práv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  16.01.01, 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.03.15, 25.05.01, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.21, 27.99.09, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rádio LUMEN, spol. s r.o.; Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Chovan Igor, JUDr.; Lipová 1040/28, 900 23 Viničné; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
 
POZ 1244-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 268,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1244-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.07.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 21.08.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.09.2013 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.10.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.10.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1244-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku