Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1244-2013
(111)  Trademark Number  236945 
(151)  Registration Date  12.03.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1244-2013 
(220)  Application Date  17.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2013 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče, kopírovateľné elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačných sietí).
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač, publikácie, knihy, plagáty, letáky, prospekty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, albumy, diáre, poznámkové bloky, samolepky, papierové letáky, brožúry, karty patriace do tejto triedy, ceruzky, perá, písacie potreby, zápisníky, listový papier, reklamné materiály patriace do tejto triedy, papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, peračníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové tašky a vrecká.
18 - Výrobky z kože a koženky nezahrnuté v iných triedach, kufre a kufríky, cestovné tašky, tašky na športové potreby, vaky, plecniaky, školské tašky, kabelky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, puzdrá a obaly z kože a koženky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky odevov patriace do tejto triedy.
28 - Hry, hračky a potreby na hranie patriace do tejto triedy, telocvičné a športové potreby patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej činnosti, organizovanie reklamných a komerčných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Rozhlasové vysielanie, služby spravodajských kancelárií, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Plánovanie rozhlasových programov, tvorba a výroba rozhlasových programov, vzdelávacia a zábavná činnosť, tvorba zábavných, vzdelávacích a publicistických programov, tvorba rozhlasových dialógov, prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov, služby nahrávacích štúdií, organizovanie súťaží, športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie živých vystúpení, organizovanie koncertov, vydavateľská činnosť (s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov), vydávanie kníh, časopisov a textov (s výnimkou reklamných a náborových), online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy a vzdelávania, reportérske služby, tvorba rozhlasových spravodajských relácií, tvorba rozhlasových publicistických relácií, zverejňovanie textov (okrem reklamných), elektronické publikovanie bez možnosti kopírovania a poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania, informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
45 - Spravovanie autorských práv. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  16.01.01, 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.03.15, 25.05.01, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.21, 27.99.09, 25.05.94 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, oranžová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rádio LUMEN, spol. s r.o.; Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)  Chovan Igor, JUDr.; Lipová 1040/28, 900 23 Viničné; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
 
POZ 1244-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 268,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1244-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 19.07.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 21.08.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 30.09.2013 Type Delivered
Plná moc 30.09.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.10.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 22.10.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
POZ 1244-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku