Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1243-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203834 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1243-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Bylinné čaje na lekárske účely; liečivé byliny; čaj astmatický; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na lekárske účely; dietetické potraviny a nápoje na lekárske účely; liečivé korene; liečivé rastliny; liečivé nápoje; posilňujúce prípravky; vitamínové prípravky; žuvačky na lekárske účely.
30 - Bonbóny; čaj, bylinkové čaje a ovocné čaje vrátane ich zmesí; kakao; káva; kávové náhradky; nápoje kávové, kakaové a čokoládové; želé; žuvačky; prírodné sladidlá; potravinárske doplnky obsahujúce vitamíny, minerály a stopové prvky.
32 - Minerálne vody; stolové vody; sóda; šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; iontové nápoje; nápoje a šťavy ovocné; mušty; ovocné džúsy; nealkoholické výťažky z ovocia; nektár; sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  fruit paradise 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VITTO TEA BOARD, s. r. o.; U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2004 10/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 1243-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2004 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.05.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1243-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2002 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 14.03.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Typ Odoslané
Plná moc 25.06.2004 Typ Doručené
Doklad o prevode 25.06.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 03.08.2004 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 30.08.2004 Typ Doručené
oprava dodatku k osvedčeniu 03.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 09.05.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
POZ 1243-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.08.2004 VITTO TEA BOARD, s. r. o. VITTO Tea, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 12.08.2004 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku