Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1241-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210352 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1241-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.04.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.10.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, plagáty, prospekty, fotografie, knižné záložky, nálepky, samolepiace fólie, obalové materiály z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály, reklamné materiály z papiera patriace do triedy 16.
35 - Reklamná činnosť a rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie reklamy a sprostredkovanie rozširovania reklamných materiálov, sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných materiálov, poradenstvo odborné obchodné.
39 - Prenájom a sprostredkovanie prenájmu motorových a nemotorových vozidiel.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov, sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej činnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RECAR Slovensko a.s.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Nikola Kubová, RECAR Slovensko a.s.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2005 04/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.10.2005 10/2005 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2008 07/2008 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.05.2010 05/2010 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 PC3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 QB3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2014 08/2014 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 05.08.2014 08/2014 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31772176 1 RECAR Bratislava a.s. výlučná 04.05.2011 platná
 
POZ 1241-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1241-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 16.04.2004 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.04.2004 Typ Doručené
2a Plná moc 19.04.2004 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2004 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.12.2004 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.01.2005 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 21.01.2005 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.01.2005 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2005 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2008 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 29.04.2008 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2008 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 23.05.2008 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2009 Typ Doručené
13a Doklad o podniku/podnikateľovi 07.12.2009 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 01.02.2010 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 26.02.2010 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2010 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2010 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2010 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2011 Typ Doručené
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2011 Typ Doručené
20a Doklad o prevode/prechode 23.02.2011 Typ Doručené
20b Plná moc 23.02.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 23.02.2011 Typ Doručené
21a Licenčná zmluva 23.02.2011 Typ Doručené
22 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Platba
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Platba
24 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.04.2011 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2014 Typ Doručené
26a Doklad o podniku/podnikateľovi 04.04.2014 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.04.2014 Typ Doručené
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2014 Typ Platba
29 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2014 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.02.2021 Typ Doručené
31a Plná moc 26.02.2021 Typ Doručené
31b Príloha inde neuvedená 26.02.2021 Typ Doručené
32 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1241-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.05.2008 Recar, a. s. Recar, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2010 RECAR Slovensko a. s. Recar, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2011 Transportná spoločnosť, a.s. RECAR Slovensko a. s.
4 Prevod majiteľa 04.05.2011 RECAR Slovensko a.s. Transportná spoločnosť, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s. r. o., advokátska kancelária
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.06.2014 RECAR Slovensko a.s. RECAR Slovensko a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 08.04.2021 Ing. Nikola Kubová, RECAR Slovensko a.s. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku