Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1240-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1240-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 14, 16, 18, 20, 28, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové umelecké diela.
11 - Svietiace domové čísla; lampy; lampáše; lustre; tienidlá na lampy.
14 - Náhrdelníky; náušnice; prívesky; náramky; krabičky na šperky; prívesky na kľúče.
16 - Pečiatky; architektonické modely; pečate; poznámkové zošity; albumy; oznámenia; papiernický tovar.
18 - Peňaženky; aktovky; kabelky; puzdrá na kľúče.
20 - Bytové zariadenie (dekoračné predmety); vývesné štíty z dreva alebo plastov; drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; drevené obaly na fľaše; nábytok; drevené alebo plastové pútače; zobrazovacie tabule; vystavovacie stojany; domové čísla; rámy na obrazy; drevené alebo plastové krabice.
28 - Hry, hračky; modely automobilov; ozdoby na vianočné stromčeky.
40 - Rytie, gravírovanie; kreslenie, rytie laserom; opracovávanie dreva; tlač, tlačenie; obrábanie kovov; spracovanie a úprava materiálov; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.98, 26.04.24, 26.04.22, 01.15.09, 27.05.24, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.02, 27.05.03, 27.99.13, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mgr. Ľuboš Markovič; Udiča 322, 018 01 Udiča; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1240-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1240-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1240-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku