Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1240-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236944 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1240-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Armatúry, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové vystužovacie materiály do betónu.
11 - Kúpeľňové armatúry; vaňové príslušenstvo (armatúry). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 26.03.06, 26.01.03, 27.05.12, 26.02.05, 27.03.15, 01.15.23, 27.05.21, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STENO SK s.r.o.; Zvolenská cesta 3751/37, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2013 12/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2014 5/2014 FG3M
 
POZ 1240-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.07.2013 166,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2013 166,00 EUR 07.10.2014 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1240-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 17.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 31.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2013 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.09.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.04.2014 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 19.09.2014 Typ Odoslané
vnútrospisový list 29.09.2014 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1240-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku