Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1237-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232103 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1237-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 25, 35, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie najmä z oblasti chovateľstva, kynológie a starostlivosti o zvieratá; tlačoviny; tlačivá; formuláre; katalógy; tlačené manuály; databázy na papierových nosičoch; firemné listiny; zborníky; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; prospekty; papierové propagačné materiály; papierové obaly; kartónové škatule, lepiace štítky; pečiatky; grafické reprodukcie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; darčekové predmety z papiera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové vlajky; pútače z papiera alebo z lepenky.
18 - Kynologické potreby patriace do tejto triedy, najmä náhubky pre psov, postroje pre psov, psie obojky a vodidlá; tašky na prenášanie zvierat; uzdy a obojky pre zvieratá; pokrývky pre zvieratá; uzdy a postroje pre zvieratá; chomúty; podložky pod jazdecké sedlá; klapky na oči (postroj pre kone); nákolenníky pre kone; konské postroje; kostry jazdeckého sedla; poťahy na konské sedlá; korbáče, biče; kožené povrázky; kožené remene; kožené remienky; remienky ako časti postrojov; popruhy, opraty; strmene (postroj pre kone); kovanie na postroje s výnimkou kovaní z drahých kovov; koža zvierat; imitácia kože; ohlávky; tašky na kolieskach; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; postroje a sedlárske výrobky; koža; surové kože; cestovné kufre; cestovné tašky; poľovnícke tašky; usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, predovšetkým pre zvieratá, najmä pre psov; bundy; kapucne; kombinézy (oblečenie); nepremokavý odev; oblečenie z imitácie kože; opasky; oblečenie z kože; čiapkové šilty; zvrchníky; župany; goliere (oblečenie); kabáty; klobúky; konfekcia (odevy); kostýmy, obleky; košele; maškarné kostýmy; nohavice; sukne; šaty; obuv; plavky; plážové oblečenie; pleteniny (oblečenie); pyžamá; šatky, šály; manžety (časti odevov); snímateľné goliere; peleríny; tielka, vesty; tričká; športové tričká, dresy; vrchné ošatenie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so živými zvieratami a s rôznymi doplnkami pre zvieratá, krmivom pre zvieratá, kynologickými potrebami najmä obojkami, postrojmi, vodidlami a oblečením pre psov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi ako sú značkovací atrament na zvieratá; značkovacia farba na zvieratá; farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kozmetické prípravky pre zvieratá; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov; farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na umývanie zvierat; toaletné vody pre psov; prípravky na ničenie lariev; reťaze pre psov; zvončeky pre zvieratá; obyčajné kovy a ich zliatiny; prenosné stavby z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; nožnice na strihanie zvierat (ručný nástroj); holiace potreby, puzdrá na holiace potreby; klieštiky; strojčeky na ručné strihanie; ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky; bitúnkové zariadenia a nástroje na zabíjanie a primárne opracovanie jatočných zvierat; nástroje a náradie na sťahovanie koží zvierat; tašky na prenášanie zvierat; obojky pre zvieratá; pokrývky pre zvieratá; postroje pre zvieratá; uzdy a postroje pre zvieratá; usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky; koža zvierat; chomúty; podložky pod jazdecké sedlá; klapky na oči (postroj pre kone); konské postroje; korbáče, biče; náhubky; obojky pre zvieratá; popruhy, opraty; psie obojky; strmene (postroj pre kone); tašky na kolieskach; kovanie na postroje s výnimkou kovaní z drahých kovov; koža zvierat; imitácia kože; uzdy a obojky pre zvieratá; popruhy; ohlávky; pokrývky pre zvieratá; kožené remene; vodidlá; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; búdky pre zvieratá; psie búdy; boxy pre zvieratá, vtáčie klietky, búdky; podušky pre domáce zvieratá; hniezda pre zvieratá chované v domácnosti; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti; lôžka pre domáce zvieratá; lôžka pre zvieratá chované v domácnostiach; podušky pre domáce zvieratá; preliezky pre mačky; nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov; česadlá na zvieratá; hrebene na zvieratá; kefy na zvieratá; korytá na kŕmenie zvierat; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; misky alebo nádoby na vylučovanie pre zvieratá chované v domácnosti; misky na robenie očisty pre zvieratá chované v domácnosti; žľaby, korytá pre zvieratá; klietky pre vtáky, voliéry; korytá na kŕmenie zvierat; krúžky pre hydinu; krúžky pre vtáky; bytové teráriá a akvária; domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, hračky pre zvieratá chované v domácnostiach; hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plyšové hračky; lopty na hranie; ozdoby na vianočný stromček; balóniky (hračka); guľky na hranie; hojdačky; vĺčky (hračky); doplnky pre psov a mačky; krmivo pre zvieratá, psov; mačky; hlodavce; vtáctvo a ryby vrátane biskvitov a pochúťok pre zvieratá; poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky, ako aj prípravky z týchto produktov používané ako prísady do krmív; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad; alga (druh riasy) na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; algarovila na živočíšnu spotrebu; arašidové výlisky pre zvieratá; mleté arašidy pre zvieratá; arašidy (čerstvé); aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá (podstielka); pieskovaný papier pre domáce zvieratá (podstielka); gaštany čerstvé; holotúrie (morské živočíchy) (žijúce); hydina živá; chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; hydina na chov; ikry; jačmeň; jadrové krmivo pre zvieratá; jedlé korene; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; kakaové bôby surové; kokosové orechy; živé kôrovce; krmivo; prísady do krmiva nie na lekárske účely; krmivo pre domáce zvieratá; krmivo pre rožný statok; krmivo pre vtáky; krmivo pre zvieratá; vápno ako krmivo pre zvieratá; krúpy pre hydinu; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; kvasnice pre dobytok; ľanová múčka (suché krmivo); lieskové oriešky; mušle (slávka jedlá) (živé); nápoje pre zvieratá; živé rybárske návnady; obilie v nespracovanom stave; zvyškové produkty z obilnín na živočíšnu spotrebu; odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu; orechy; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; otruby; ovos; produkty na podstielku zvierat; podstielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre zvieratá; pokrutiny; proteín na živočíšnu spotrebu; psie sucháre; pšenica; raky (živé); rastliny; raž; repa; výlisky z repky; rybia múčka na kŕmenie zvierat; živé ryby; živé návnady na ryby; ryža (nespracovaná); ryžová múka ako krmivo; rastlinné semená a iné kultivačné materiály; seno; sépiové kosti pre vtákov; sezam; slama ako krmivo; slama ako podstielka; soľ pre dobytok; suché krmivo; škrupina kokosového orecha; škrupiny kakaových orechov; šošovica (čerstvá); špik; šrot pre zvieratá; tekvica; vápno ako krmivo pre zvieratá; vedľajšie produkty spracovania obilnín na živočíšnu spotrebu; prípravky na výkrm zvierat; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; vylisovaná cukrová trstina (surovina); záhradné bylinky (čerstvé); zrno (obilie); zrno (semená); zrno na živočíšnu spotrebu; chované zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu; čerstvá fazuľa; hrach; hospodárske zvieratá, vtáctvo a ryby; kŕmne zmesi na výkrm zvierat; výlisky plodov a ovocia; osivá; potrava pre zvieratá chované v domácnosti; jedlé kosti a tyčinky pre domáce zvieratá; maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41, 43 a 44 prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16, 18 a 25; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä uvedených tovarov (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodná administratíva; odborné obchodné poradenstvo pri predaji kynologických potrieb, potrieb a krmív pre zvieratá; reklamné služby; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prenájom reklamných priestorov; analýzy nákladov; fakturácia; obchodné alebo podnikateľské informácie; zasielanie reklamných materiálov, reklamných časopisov a vzoriek zákazníkom; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; vzťahy s verejnosťou; kancelárie zaoberajúce sa dovozom, vývozom alebo reexportom; podpora predaja pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 41, 43 a 44.
41 - Cvičenie zvierat; cirkusy; výcvik zvierat, predovšetkým cvičenie a výcvik psov a iných domácich zvierat; organizovanie školení; organizovanie súťaží pre zvieratá, organizovanie výstav zvierat, najmä mačiek a psov (všetko za účelom vzdelávania a/alebo výcviku, a/alebo zábavy, a/alebo pobavenia alebo ako organizovanie živých vystúpení); organizovanie kultúrnych, zábavných a kynologických súťaží, vystúpení a výstav; organizovanie odborných kynologických výstav (za účelom vzdelávania a/alebo výcviku, a/alebo zábavy, a/alebo pobavenia alebo ako organizovanie živých vystúpení); prenájom športovísk a cvičísk, vrátane kynologických cvičísk; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných, propagačných a náborových textov; vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; praktické cvičenie (ukážky); drezúra zvierat; meranie času na športových podujatiach; kluby zdravia (telesné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; telesné cvičenie; výcvik; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Poskytovanie ubytovania pre zvieratá; reštauračné služby (strava) vrátane reštaurácie so službami v oblasti donášky jedla na opatrovanie zvierat doma; prechodné ubytovanie; poskytovanie hotelového ubytovania pre domáce zvieratá; hotelové služby s možnosťou ubytovania domácich zvierat; prevádzkovanie kempingov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
44 - Starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; starostlivosť o zvieratá chované v domácnosti; chov a ustajnenie zvierat; opatrovanie zvierat s výnimkou opatrovania domácich zvierat doma; útulky pre domáce zvieratá; odborná poradenská činnosť v oblasti kynológie a pri výbere psa; ošetrovateľské služby; lekárske služby; veterinárne služby; veterinárna pomoc; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; chov zvierat; útulky; veterinárna pomoc; upravovanie, česanie zvierat; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.20, 26.01.24, 26.11.12, 27.05.22, 14.01.15, 29.01.01, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPONZIA, Butyka Miloš; Puškinova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 1/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 6/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 25.08.2021 16/2021 ND3M
 
POZ 1237-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.07.2011 231,50 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 21.07.2021 106,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1237-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.07.2011 Typ Platba
všeobecný referátnik 28.07.2011 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.08.2011 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2011 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 01.08.2011 Typ Doručené
výsledok rešerše 12.09.2011 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.10.2011 Typ Odoslané
Oznámenie 03.11.2011 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 03.11.2011 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.11.2011 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.11.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.11.2011 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.11.2011 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 16.07.2021 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 23.07.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.08.2021 Typ Odoslané
POZ 1237-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku