Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1236-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237827 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1236-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.10.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 21, 25, 32, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier a výrobky z papiera patriace do tejto triedy, lepenka a kartonážne výrobky patriace do tejto triedy, časopisy, tlačoviny, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, pohľadnice, papiernický tovar, pivné tácky, lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť, potreby pre umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov, tlačiarenské typy, štočky, obalové materiály z papiera a z plastických hmôt patriace do tejto triedy.
18 - Dáždniky; slnečníky; vychádzkové palice.
21 - Kuchynské náradie a riad, jedálenský servisy, servírovacie súpravy, taniere, výrobky pre stolovanie - všetko z nehrdzavejúcej ocele, z nehrdzavejúcej ocele, porcelánu, varného skla, keramiky a plastu, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky pre kuchyňu, interiéry a stolovanie v reštauráciách a jedálňach, ktoré patria do tejto triedy.
25 - Pánske, dámske, detské odevy a dojčenský tovar a odevy, plavky, pyžamá, nočné košele, bielizeň, spodná bielizeň, materská nočná a spodná bielizeň, erotická bielizeň, odevy pre profesionálny aj rekreačný šport a voľný čas, obuv, športová obuv, rukavice, šály, pokrývky hlavy, opasky.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, nealkoholické pivo, ochutené pivá, nealkoholické nápoje, minerálne a šumivé vody, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, džúsy, ovocné šťavy a nápoje z nealkoholických ovocných štiav (nekvasených), šumivé ovocné nápoje (nealkoholické), nealkoholické šumivé nápoje s ovocnou šťavou.
41 - Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych, zábavných, spoločenských, športových, výchovných a vzdelávacích akcií vrátane organizovania vzdelávania vo forme kurzov, školení, prednášok, konferencií, sympózií, organizovanie rekreačných podujatí a pobytov, zabezpečovanie vstupeniek k uvedeným akciám.
43 - Hostinská činnosť, ubytovacie služby, hotelové služby, prevádzkovanie penziónov, reštaurácií, barov, kaviarní, vinární, prevádzka cukrární, kaviarní, jedální, samoobslužných reštaurácií a kioskov, poskytovanie hromadného stravovania, rýchleho občerstvenia, poskytovanie občerstvenia, ubytovanie a stravovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KANEC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROSA market s.r.o.; Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2014 5/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2014 10/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 15.03.2023 5/2023 PC3M
 
POZ 1236-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.07.2013 234,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2023 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1236-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 31.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 02.09.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.11.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.11.2013 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 10.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.02.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 06.03.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.08.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 29.12.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 29.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.12.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 29.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.01.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.02.2023 Typ Odoslané
POZ 1236-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.02.2023 ROSA market s.r.o. SMART FOR YOU a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku