Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1235-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1235-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Aplikačný softvér pre mobilné zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); softvér pre webové aplikácie; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); zariadenia na výmenu údajov; komunikačný softvér; hlasovacie zariadenia; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na správu údajov; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na prenos údajov.
38 - Komunikácia údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; internetové komunikačné služby; prenos informácií prostredníctvom dátovej komunikácie na uľahčenie rozhodovania.
42 - Poskytovanie dočasného používania webových aplikácií; služby analýzy technických dát; navrhovanie a vývoj bezpečnostných systémov pre elektronické údaje; navrhovanie a vývoj nových technológií pre klientov; navrhovanie a zápisy do počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru na čítanie, prenos a organizovanie údajov; návrh a vývoj softvéru v oblasti mobilných aplikácií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SMARTvote 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRACKETS by TRIAD s.r.o.; Brigádnícka 27, 841 10 Bratislava-Devín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kinstellar, s. r. o.; Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1235-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1235-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 04.05.2021
POZ 1235-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku