Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1234-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1234-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; karisbloky; skicáre; brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; knihy; kancelárske dierkovače; obaly (papiernický tovar); rysovacie potreby; rysovacie nástroje; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); zoznamy; tlačivá (formuláre); šablóny (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; príručky; tlačené publikácie; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); školské potreby (papiernický tovar); ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové utierky; samolepky (papiernický tovar); písacie nástroje; tabule na zapichovanie oznamov; letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); tlačené poukážky; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; menovky (kancelárske potreby).
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bielizeň; šilty; kapucne (časti odevov); pracovné plášte; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na športovanie; vysoká športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legínsy; pokrývky hlavy; kimoná; trikoty (cvičebné úbory).
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie sympózií; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie koncertov; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.06, 01.03.02, 27.03.12, 27.05.23, 29.01.15, 01.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená, zelená, žltá, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie; Námestie oslobodenia 11/2, 905 01 Senica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1234-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1234-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 29.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1234-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku