Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1234-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236586 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1234-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 20, 21, 24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovový materiál na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; zámočnícke výrobky a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; kovové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky (ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva, korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; surové sklo alebo sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľná bielizeň; obrusy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.01, 26.11.08, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  livingwood s.r.o.; J. Sambucusa 3429/21, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 1234-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.07.2013 183,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1234-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 30.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1234-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku