Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1233-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236343 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1233-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 22, 32, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové obrúsky; papierové prestierania; papierové uteráky; papierové kornúty; papierové poháriky; papierové podložky pod poháre; papierové obaly všetkého druhu; baliaci papier; papierové tašky; plastové tašky; reklamné a ozdobné predmety neuvedené v inej triede; kalendáre (nástenné, stolové a vreckové); plagáty; bilbordy; prospekty; etikety s výnimkou textilných; nálepky; samolepky; obtlačky; pečiatky; paragóny; papierové vlajky.
21 - Pivové poháre.
22 - Povrazy; motúzy; siete; stany; markízy; baldachýny; nepremokavé plachty; lodné plachty; vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; materiál na čalúnenie a vypchávanie, okrem gumy a plastov; surové textilné vlákna.
32 - Pivá všetkých druhov; pivná miadinka; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodná činnosť s pivom všetkých druhov a pivnou mladinkou; veľkoobchodná činnosť s pivom všetkých druhov a pivnou mladinkou; reklama; propagačná a inzertná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; poskytovanie obchodných rád a informácií spotrebiteľom; prieskum trhu; podpora predaja pre tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií; poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru.
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; zábava.
43 - Reštauračné služby (strava), pohostinská činnosť; služby barov; pivárne; kaviarne; jedálne; bufety; rýchle občerstvenie; ketering; príprava a dodávka piva na objednávku na akcie; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.02, 01.07.06, 02.01.01, 07.01.01, 26.01.04, 05.07.02, 05.03.11, 05.03.13, 25.01.06, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.12, 28.17, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie