Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1233-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227028 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.09.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1233-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.09.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.04.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby, nátery; základné náterové farby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DOM FARIEB, spol. s r.o.; Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2009 11/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.04.2010 04/2010 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2019 12/2019 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.12.2019 12/2019 ND3M
 
POZ 1233-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1233-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.09.2009 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.09.2009 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2009 Typ Platba
3 výsledok rešerše 23.09.2009 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2009 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2010 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.09.2019 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.09.2019 Typ Doručené
7a Výpis z obchodného registra 05.09.2019 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.09.2019 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 21.10.2019 Typ Odoslané
10 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 21.10.2019 Typ Odoslané
11 Doplnenie materiálov 23.10.2019 Typ Doručené
11a Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1233-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2019 DOM FARIEB, spol. s r.o. DOM FARIEB, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku