Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1231-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236341 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1231-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z papiera a plastických hmôt, najmä tlačoviny, kalendáre, plagáty, tácky, obrúsky a obrusy, pohľadnice, bilbordy, ceruzky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Propagácia; reklama; inzercia prostredníctvom rôznych médií; rozširovanie vzoriek; marketing; obchodný manažment; podpora predaja pre tretie strany; pomoc pri riadení maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zásobovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.02, 01.15.21, 27.05.12, 27.05.19, 29.01.03, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2015 11/2015 PC3M
 
POZ 1231-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1231-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 31.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 01.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 01.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 01.07.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 21.08.2015 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1231-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.09.2015 Pivovar STEIGER a.s. Pivovar Popper, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.09.2015 Belička Ivan, Ing. KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku