Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1231-2013
(111)  Trademark Number  236341 
(151)  Registration Date  16.12.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1231-2013 
(220)  Application Date  16.07.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 32, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Reklamné, propagačné a informačné materiály z papiera a plastických hmôt, najmä tlačoviny, kalendáre, plagáty, tácky, obrúsky a obrusy, pohľadnice, bilbordy, ceruzky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Propagácia; reklama; inzercia prostredníctvom rôznych médií; rozširovanie vzoriek; marketing; obchodný manažment; podpora predaja pre tretie strany; pomoc pri riadení maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zásobovacie služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.02, 01.15.21, 27.05.12, 27.05.19, 29.01.03, 27.99.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2015 11/2015 PC3M
 
POZ 1231-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.07.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2015 27,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1231-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.07.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 16.07.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 Type Payment
výsledok rešerše 31.07.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 31.07.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 01.07.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 01.07.2015 Type Delivered
Plná moc 01.07.2015 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 21.08.2015 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered
POZ 1231-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 25.09.2015 Pivovar STEIGER a.s. Pivovar Popper, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.09.2015 Belička Ivan, Ing. KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku