Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1230-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1230-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 05, 31, 34, 35, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mandľový olej; kozmetické prípravky do kúpeľa; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); bergamotový olej; ústne vody (nie na lekárske použitie); prípravky na líčenie; vlasové vody; citrónové esenciálne oleje; kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy na kožu; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); odličovacie prípravky; prípravky na čistenie zubov; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; esenciálne oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); základné zložky kvetinových parfumov; tuky na kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; toaletné prípravky; šampóny; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; terpény (esenciálne oleje); kozmetické prípravky na opaľovanie; aromatické látky (esenciálne oleje); aromatické prísady do nápojov (esenciálne oleje); šampóny pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); ochranné prípravky na opaľovanie; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vlasové kondicionéry; potravinárske aromatické prísady (esenciálne oleje); fytokozmetické prípravky; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; šampóny pre zvieratá (neliečivé hygienické prípravky); vaginálne výplachové roztoky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu; kozmetické prípravky pre deti; micelárna voda; zubné pasty.
04 - Včelí vosk; priemyselný slnečnicový olej.
05 - Čaj proti astme; masti proti omrzlinám na farmaceutické použitie; prípravky proti hemoroidom; prípravky na ničenie suchej hniloby; protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču); bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; náplasti na kurie oká; prípravky na kyslíkové kúpele; terapeutické prípravky do kúpeľa; balzamy na lekárske použitie; liečivé cukríky; prípravky na ošetrenie popálenín; chemickofarmaceutické prípravky; netabakové cigarety na lekárske použitie; vitamínové prípravky; farmaceutické prípravky na spáleniny od slnka; prostriedky na prečistenie tráviaceho ústrojenstva; drogy na lekárske použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); estery na farmaceutické použitie; étery na farmaceutické použitie; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; tekuté masti (linimenty); žuvačky na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; séra; roztoky na veterinárne použitie; masti na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; čapíky; terpentínový olej na farmaceutické použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové soli; gáfrový olej na lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; byliny na fajčenie na lekárske použitie; ricínový olej na lekárske použitie; biologické prípravky na zverolekárske použitie; enzýmy na lekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; výživové doplnky; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; výživové doplnky pre zvieratá; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; propolisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; prípravky na liečbu akné; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; šampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované v domácnosti; potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; liečivé zubné pasty; konope na lekárske použitie; marihuana na lekárske použitie.
31 - Krmivo pre zvieratá; peľ (surovina); posilňujúce prípravky pre zvieratá; krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; konope (rastlina); nespracované konope.
34 - Byliny na fajčenie.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; komerčné lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely.
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Chemické analýzy; kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; lekársky výskum.
44 - Farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 24.17.02, 26.01.19, 26.02.19, 26.01.14, 27.01.12, 02.03.05, 02.03.23, 26.02.12, 26.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Inštitút CBD s.r.o.; M. R. Štefánika 35, 920 01 Hlohovec 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1230-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1230-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.05.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1230-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku