Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 123-93
(111)  Číslo ochrannej známky  176077 
(151)  Dátum zápisu  26.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  123-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 11, 36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje, strojárske výrobky a zariadenia, projektová činnosť v oblasti tepelnej techniky, sprostredkovanie obchodu so strojárskymi výrobkami, strojmi a priemyselným zariadením.
11 - Stroje, strojárske výrobky a zariadenia, projektová činnosť v oblasti tepelnej techniky, sprostredkovanie obchodu so strojárskymi výrobkami, strojmi a priemyselným zariadením.
36 - Stroje, strojárske výrobky a zariadenia, projektová činnosť v oblasti tepelnej techniky, sprostredkovanie obchodu so strojárskymi výrobkami, strojmi a priemyselným zariadením.
42 - Stroje, strojárske výrobky a zariadenia, projektová činnosť v oblasti tepelnej techniky, sprostredkovanie obchodu so strojárskymi výrobkami, strojmi a priemyselným zariadením. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 26.03.02, 26.03.04, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VERTUS s.r.o.; Cpinova 22 , 900 01 Modra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.07.2003 7/2003 QB3M
3 Obnovené ochranné známky 01.07.2003 7/2003 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2012 6/2012 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2012 6/2012 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
7 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 05.09.2016 9/2016 QC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2016 9/2016 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34398744 1 EVS Consulting, obchodnoekonomický servis, s. r. o. nevýlučná 05.05.2003 neplatná
 
POZ 123-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.12.2002 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.04.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2011 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2011 26,50 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 08.04.2013 149,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.05.2016 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 123-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 18.02.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 29.03.1993 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 29.09.1995 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.12.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.11.1999 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 01.12.1999 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 03.12.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 03.12.1999 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.12.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.1999 Typ Odoslané
Licenčná zmluva 09.12.2002 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 09.12.2002 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 10.12.2002 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.02.2003 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 10.04.2003 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.06.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zmluva 09.06.2011 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.06.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 09.06.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 29.06.2011 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2011 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2011 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.08.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 19.10.2011 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.10.2011 Typ Doručené
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 20.12.2011 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 20.12.2011 Typ Doručené
Zmluva 20.12.2011 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 03.02.2012 Typ Odoslané
Doklad o prevode 10.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 10.04.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 27.04.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.03.2013 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 10.04.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 25.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.08.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.08.2013 Typ Odoslané
Plná moc 02.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 23.09.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
oznámenie o obnove OZ iným subjektom 07.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 19.04.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.04.2016 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 04.05.2016 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 09.06.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.06.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 123-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa MODRATHERM, s. r. o.
MODRATHERM, s. r. o.
1 Prevod majiteľa 26.04.2012 VERTUS s.r.o. MODRATHERM SLOVAKIA, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 26.04.2012 MTH, s.r.o. VERTUS s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2012 Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária
4 Prevod majiteľa 20.07.2016 VERTUS s.r.o. MTH, s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 20.07.2016 ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku