Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1228-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228869 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.07.2020 
(210)  Číslo prihlášky  1228-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.07.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina, konzervované ovocie a zelenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlieka, vajcia, džemy, kompóty.
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, káva, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, korenie, med, droždie, horčica, ocot, soľ; cukrárske polevy, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky.
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné služby s využitím direkt mailingu, prieskum trhu a marketingu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi, ktoré sú uvedené v triede 29, 30, 32 a v triede 33.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 25.03.07, 26.04.03, 26.04.22, 27.05.08, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LABAŠ s.r.o.; Textilná 1, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Azariová Klaudia, JUDr., advokát; Kmeťova 26, 040 01 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2010 09/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2011 02/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 03/2020 ND3M
 
POZ 1228-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1228-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.07.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 27.07.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 27.07.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.08.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 05.08.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 05.08.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.12.2010 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
6b Osvedčovacia doložka 07.11.2019 Typ Doručené
6c Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.11.2019 Typ Odoslané
8 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.12.2019 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 05.12.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 17.01.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 17.01.2020 Typ Doručené
10b Osvedčovacia doložka 17.01.2020 Typ Doručené
10c Plná moc 17.01.2020 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 29.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1228-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku