Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1227-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  241088 
(151)  Dátum zápisu  20.10.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1227-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Deky (prikrývky); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obrusy s výnimkou papierových; plachty; posteľná bielizeň; posteľné prikrývky; prikrývky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; stolová bielizeň; stolové behúne; vlajky s výnimkou papierových; utierky na riad; textilné vreckovky; zástavy s výnimkou papierových; záclony; textilné alebo plastové závesy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.08, 24.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená / PANTONE 201 C, modrá / PANTONE 289 C, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stadler & Stadler, s.r.o.; Mariánska 19, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokátska kancelária, Štefanka Dávid, Mgr.; Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.12.2015 12/2015 FH3M
 
POZ 1227-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2013 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.12.2013 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1227-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 09.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2013 Typ Interné listy
Námietka proti zápisu - FAX 23.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.12.2013 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 30.12.2013 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 21.01.2014 Typ Odoslané
Plná moc 06.02.2014 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 19.02.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 24.04.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 25.04.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 06.06.2014 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 10.07.2014 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 11.07.2014 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 12.07.2014 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.07.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 29.09.2014 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 16.09.2015 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 16.09.2015 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 16.09.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 21.09.2015 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 07.10.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1227-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku