Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1226-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236584 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1226-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické databázy nahrané na počítačových nosičoch údajov; magnetické disky; magnetické pásky; nahrané disky so zvukovými nahrávkami.
16 - Tlačené telefónne zoznamy; tlačené zoznamy adries; periodiká; tlačené informačné materiály; databázy na papierových nosičoch.
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných a inzertných materiálov zákazníkom; rozširovanie vzoriek tlačiarenských výrobkov; správa počítačových súborov; uverejňovanie reklamných textov v publikáciách a médiách.
38 - Prenos informácií prostredníctvom elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sietí; služby kancelárií poskytujúcich informácie o telekomunikáciách; prenájom zariadení na prenos informácií.
41 - Vydavateľské služby s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; prekladateľské služby.
42 - Tvorba softvéru; aktualizácia a údržba počítačových programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.95, 02.09.14, 16.01.14, 24.17.05, 24.13.01, 26.03.04, 26.03.06, 26.02.01, 25.05.01, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 04.05.03, 26.11.01, 26.11.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CMC - Centre Medical Care a.s.; Budyšínska 36 , 831 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2016 3/2016 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2016 3/2016 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.06.2016 6/2016 TC3M
 
POZ 1226-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2013 217,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2015 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2015 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2016 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1226-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 16.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 09.08.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.08.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 23.06.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 23.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.06.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.08.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 18.08.2015 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2015 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2015 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 21.10.2015 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 27.11.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 27.11.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Výpis z obchodného registra 22.02.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.03.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.03.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Typ Doručené
POZ 1226-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2016 Optimum Consulting, s.r.o. Luna Company s. r. o.
2 Prevod majiteľa 08.02.2016 CMC - Centre Medical Care a.s. Optimum Consulting, s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.04.2016 CMC - Centre Medical Care a.s. CMC - Centre Medical Care a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku