Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1225-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177238 
(151)  Dátum zápisu  05.12.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1225-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, nespracované, umelé a syntetické živice, plasty v práškovom, tekutom alebo pastovom stave, adhézne substancie na použitie v priemysle; prírodný a syntetický kaučuk, výrobky vyrobené z uvedených materiálov, plasty v doskovom, blokovom a prútovom tvare, všetko na použitie vo výrobe, baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály.
17 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, nespracované, umelé a syntetické živice, plasty v práškovom, tekutom alebo pastovom stave, adhézne substancie na použitie v priemysle; prírodný a syntetický kaučuk, výrobky vyrobené z uvedených materiálov, plasty v doskovom, blokovom a prútovom tvare, všetko na použitie vo výrobe, baliace, vyplňovacie alebo izolačné materiály. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KRATON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kraton Polymers Research B. V.; Asterweg 19A1, 1031 HL Amsterdam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.1997 3/1997 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2003 7/2003 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 08.06.2004 6/2004 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.04.2013 4/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 1225-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2003 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.03.2004 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2013 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1225-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 21.07.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 03.08.1993 Typ Platba
výsledok rešerše 12.10.1993 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.11.1996 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.02.1997 Typ Odoslané
Plná moc 17.04.2003 Typ Doručené
Doklad o prevode 17.04.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.05.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.05.2003 Typ Odoslané
Plná moc 23.05.2003 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.06.2003 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o opravu 27.06.2003 Typ Doručené
oprava dodatku k osvedčeniu 02.07.2003 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.03.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.11.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 07.01.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 07.01.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2022 Typ Doručené
POZ 1225-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.05.2003 Kraton Polymers Research B. V. Shell International Petroleum Company Limited
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.05.2003 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.02.2013 Kraton Polymers Research B. V. Kraton Polymers Research B. V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku