Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1225-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244417 
(151)  Dátum zápisu  28.02.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1225-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.05.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.11.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; balenie tovarov; distribúcia tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; električková doprava; informácie o doprave; rezervácie dopravy; doprava, preprava; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; doprava nákladnými vlečnými člnmi; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie novín a časopisov; dovoz, doprava; distribúcia energie; frankovanie poštových zásielok; prenájom chladiarenských zariadení; informácie o možnostiach prepravy; informácie o premávke; kamiónová nákladná doprava; doručovanie kvetov; lámanie ľadu; letecká doprava; lodná preprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová preprava; logistické služby v doprave; nakladanie a vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; požičiavanie nosičov na automobily; obsluhovanie prieplavových vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie zájazdov; osobná doprava; parkovanie automobilov (služby); pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš; podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom koní; prenájom leteckých motorov; prenájom miest na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom nákladných vagónov; prenájom osobných vagónov; prenájom pojazdných kresiel; požičiavanie potápačských oblekov; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie odpadu; strážená doprava cenností; preprava cestujúcich; preprava nábytku; preprava pancierovými vozidlami; doprava ropovodom; doprava, preprava; remorkáž; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek  na cestovanie; riečna doprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkami; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie; informácie o skladovaní; skladovanie tovaru; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; prenájom skladov; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; sťahovanie nábytku; taxislužba; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); úschova lodí a člnov; uskladňovanie tovaru; úschova plavidiel (člnov, lodí); uvoľňovanie uviaznutých lodí; rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava; výletné lode (služby); vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov); podmorské záchranné práce; zachraňovanie lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácie zájazdov; železničná preprava.
41 - Akadémie (vzdelávanie); cirkusové predstavenie; prenájom dekorácií na predstavenia; diskotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby estrádnych umelcov; prenájom kinematografických prístrojov; produkcia filmov  okrem reklamných; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); formátovanie textov (nie na reklamné účely); fotografické reportáže; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; poskytovanie golfových ihrísk; gymnastický výcvik; hazardné hry (herne); herne s hracími automatmi (služby); hudobná tvorba; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; kaligrafické služby; služby kasín (hazardné hry); výchovno-zábavné klubové služby; vydávanie kníh; požičovne kníh (knižnice); služby pojazdných knižníc; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; organizovanie lotérií; meranie času na športových podujatiach; pózovanie modelov výtvarným umelcom; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; nočné kluby (zábava); odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových podujatí; organizovanie živých vystúpení; služby orchestrov; zábavné parky; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); post synchronizácia, dabing; požičiavanie hračiek; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja ( okrem dopravných prostriedkov); požičiavanie videopások; požičovne kníh (knižnice); praktický výcvik (ukážky); služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava); tvorba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom športových plôch; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; prenájom videorekordérov; prenájom vybavenia herní; karaoke (služby); premietanie kinematografických filmov; písanie textov scenárov nie na reklamní účely; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby diskdžokejov; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); strihanie videopások; organizovanie športových súťaží; školenia; školské služby (vzdelávanie); detské škôlky (vzdelávanie); poskytovanie športovísk; služby filmových štúdií; telesná výchova; televízna zábava; písanie textov okrem reklamných; vydávanie textov (okrem reklamných); titulkovanie; tlmočenie posunkovej reči; tlmočnícke služby; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba videofilmov; nahrávanie videopások; požičiavanie videopások; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie textov   okrem reklamných; náboženská výchova; vyučovanie, vzdelávanie; zábava; zoologické záhrady služby; drezúra zvierat.
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske služby; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; motely (služby); penzióny; rezervácie hotelového ubytovania; ubytovanie pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích prístrojov (nie na osvetľovanie divadelnej scény alebo televíznych štúdií); prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; požičiavanie prístrojov na   prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie turistických stanov; dodávanie hotových jedál na objednávku do domu (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rezervácia ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania.
44 - Alternatívna medicína; aranžovanie kvetov; aromaterapeutické služby; česanie a úprava zvierat; detoxikácia toxikomanov; farmaceutické poradenstvo; fyzioterapia; letecké a pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; chov rýb; chov zvierat; implantovanie vlasov; kadernícke salóny; krajinotvorba; krvné banky (služby); parné kúpele; verejné kúpele (na hygienické účely); lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); lekárske služby; prenájom lekárskeho vybavenia; liečenie stromov; logopedické služby; manikúra; masáže; mimotelové oplodňovanie; nemocnice (služby); ničenie buriny; ničene škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); služby optikov; ošetrovateľské služby; služby pôrodných asistentiek; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; prenájom zdravotníckeho vybavenia; psychologické služby; rastlinné škôlky; salóny krásy; sanatóriá; sauny (služby); soláriá (služby); starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; služby stomatológov; telemedicínske služby; terapeutické služby; služby termálnych kúpeľov; tetovanie; údržba trávnikov; umelé oplodňovanie; sociálne útulky (hospice); veterinárna pomoc; služby vizážistov; záhradkárske služby; služby záhradných architektov; záhradníctvo; zalesňovanie v rámci kompenzácií uhlíkových emisií; zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Zveropark 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Vladimír Vikor DYNAMIK, STAVEBNÁ FIRMA; Štúrova 22, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.11.2016 11/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2017 04/2017 FG3M
 
POZ 1225-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1225-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.05.2016 Typ Doručené
1a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 27.05.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.06.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.06.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.08.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 18.08.2016 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 25.08.2016 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2016 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.03.2017 Typ Odoslané
POZ 1225-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku