Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1224-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203829 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1224-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Výrobky na osobnú starostlivosť, ako sú mydlá, telové prípravky na umývanie, sprchovacie prípravky a prípravky do kúpeľa, ako sú sprchovacie gély, oleje do kúpeľa, peny do kúpeľa; tekuté mydlá na ruky, telové oleje, oleje na pleť a pokožku, lotiony a krémy; vlasové produkty, ako sú šampóny, kondicionéry, vlasové lotiony; kozmetické prípravky, esenciálne oleje a voňavkárske výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 27.05.11, 26.01.22, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation; 300 Park Avenue, New York, NY 10022; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 1224-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1224-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 25.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.04.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 14.03.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.04.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.04.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 19.06.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
POZ 1224-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku