Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1223-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1223-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 35, 38, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, spisové obaly (papiernický tovar), ceruzky, noviny, periodiká, karisbloky, skicáre, brožúry, zošity, poznámkové zošity, katalógy, knihy, kancelárske dierkovače, obaly (papiernický tovar), rysovacie potreby, rysovacie nástroje, písacie potreby, emblémy (papierové pečate), zoznamy, tlačivá (formuláre), šablóny (kancelárske potreby), pohľadnice, tlačoviny, príručky, tlačené publikácie, prospekty, perá (kancelárske potreby), časopisy (periodiká), školské potreby (papiernický tovar), ročenky, kalendáre, oznámenia (papiernický tovar), papierové podložky pod poháre, papierové servítky, papierové utierky, samolepky (papiernický tovar), písacie nástroje, tabule na zapichovanie oznamov, letáky, obálky na dokumenty (papiernický tovar), tlačené poukážky, papierové stolové vlajky, papierové trojcípe vlajočky, menovky (kancelárske potreby).
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bielizeň; šilty; kapucne (časti odevov); pracovné plášte; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; papuče; pyžamá; vrchné ošatenie; rukavice; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legíny; pokrývky hlavy; kimoná; trikoty (cvičebné úbory).
35 - Reklamné plagátovanie; fotokopírovacie služby; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; reklama; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; marketing; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; cielený marketing; vonkajšia reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; prenájom reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); rozhlasová reklama; marketingový prieskum; služby porovnávanie cien; vyhľadávanie sponzorov; telemarketingové služby; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; obchodné sprostredkovateľské služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov s médiami; obchodné spravodajské služby, konkurenčné spravodajské služby.
38 - Rozhlasové vysielanie, posielanie správ, televízne vysielanie, telefonické služby, telegrafné služby, textové služby, spravodajské kancelárie, vysielanie káblovej televízie, komunikácia mobilnými telefónmi, komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov, prenos elektronickej pošty, faxové prenosy, informácie v oblasti telekomunikácií, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými telekomunikačnými prostriedkami), prenájom prístrojov na prenos správ, komunikácia prostredníctvom optických sietí, elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby), telekonferenčné služby, prenos digitálnych súborov, bezdrôtové vysielanie, videokonferenčné služby, poskytovanie diskusných fór online, kontinuálny prenos dát (streaming), rádiová komunikácia, prenos videonahrávok na objednávku, prenos digitálnych nahrávok (podcastov).
41 - Činnosť politických strán spočívajúca vo vzdelávaní, organizovaní a zhromažďovaní občanov, akadémie (vzdelávanie), zábava, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, vyučovanie, vzdelávanie, školenia, vydávanie textov (okrem reklamných), vydávanie kníh, výchovnozábavné klubové služby, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie živých vystúpení, detské škôlky (vzdelávanie), organizovanie športových súťaží, plánovanie a organizovanie večierkov, služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava), organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba), organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie a vedenie sympózií, tábory na športové sústredenia, organizovanie a vedenie koncertov, školské služby (vzdelávanie), individuálne vyučovanie, organizovanie a vedene vzdelávacích fór s osobnou účasťou, vyučovanie pomocou simulátorov.
45 - Organizovanie politických zhromaždení, organizovanie politických manifestácií a sprievodov; Ččnnosť politických strán spočívajúca v zastupovaní záujmov občanov predovšetkým pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami (právne služby); poradenstvo v oblasti ľudských práv, právne poradenstvo, právny výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.13.01, 05.13.11, 26.01.15, 03.01.08, 03.01.26, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, sivá, čierna, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dôstojnosť Slovenska; Bauerova 1205/7, 040 23 Košice-Sídlisko KVP; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1223-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1223-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2021 Typ Doručené
POZ 1223-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku