Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1221-99
(111)  Číslo ochrannej známky  210479 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.05.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1221-99 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.05.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.04.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie číselných lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  14.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 04/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2005 11/2005 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2009 08/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2009 08/2009 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.04.2019 04/2019 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 1221-99
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1221-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 14.05.1999 Typ Doručené
2 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Typ Interné listy
3 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
4 Vyjadrenie označenia 19.07.1999 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2000 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.04.2000 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 22.01.2002 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2002 Typ Interné listy
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.07.2002 Typ Doručené
10 Avízo o platbe 01.07.2002 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.07.2002 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.07.2002 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k námietkam 18.07.2002 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 16.08.2002 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 18.01.2005 Typ Odoslané
16 Vyjadrenie k námietkam 20.01.2005 Typ Doručené
17 Podanie rozkladu 21.02.2005 Typ Doručené
18 predkladacia správa k rozkladu 23.02.2005 Typ Interné listy
19 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.02.2005 Typ Odoslané
20 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 24.02.2005 Typ Odoslané
21 Vyjadrenie k rozkladu 20.04.2005 Typ Doručené
22 Urgencia 20.04.2005 Typ Doručené
23 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 30.06.2005 Typ Interné listy
24 protokol o rokovaní komisie 30.06.2005 Typ Interné listy
25 protokol o hlasovaní komisie 30.06.2005 Typ Interné listy
26 rozhodnutie o rozklade 12.07.2005 Typ Odoslané
27 pokyn na zápis po zverejnení 08.08.2005 Typ Interné listy
28 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.08.2005 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.04.2009 Typ Doručené
30 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.04.2009 Typ Doručené
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.05.2009 Typ Platba
32 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2009 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
34a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
34b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
35 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
37 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.01.2019 Typ Doručené
38 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.02.2019 Typ Odoslané
39 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2019 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2019 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
41a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
42 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
43 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
43a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
43b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
43c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
43d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
43e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
43f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 1221-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.06.2009 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku